Natisni vsebino

Obravnavanje pobud po področjih dela

Letno poročilo 1997 - Statistika

Obravnavanje pobud po področjih dela

Tabela 3.3.4. prikazuje primerjavo med številom pobud v obravnavi po posameznih področjih dela varuha. 

Tabela 3.3.4.


PODROČJE DELA VARUHA

POBUDE V OBRAVNAVI

Indeks (97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

63

1,6%

54

1,4%

85,7

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

200

5,0%

179

4,6%

89,5

3. Socialna varnost

251

10,7%

469

11,8%

528

13,7%

112,6

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

157

3,9%

181

4,7%

115,3

5. Upravne zadeve

565

24,0%

868

21,8%

855

22,2%

98,5

6. Sodni in policijski postopki

478

20,3%

1.036

26,0%

1.086

28,2%

104,8

7. Okolje in prostor

61

2,6%

122

3,1%

119

3,1%

97,5

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

49

1,2%

38

1,0%

77,6

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

264

6,6%

178

4,6%

67,4

10. Ostalo

530

22,5%

753

18,9%

636

16,5%

84,5

SKUPAJ 

2.352

100%

3.981

100%

3.854

100%

96,8Podatki o pobudah v obravnavi ter zaključenih pobudah po posameznih področjih oziroma podpodročjih dela varuha v letu 1997 so prikazani v tabeli 3.3.5.

V letu 1997 je bilo skupaj obravnavanih 3.854 pobud, in sicer:

  • 2.886 pobud, prejetih v letu 1997
  • 699 pobud, prenešenih v obravnavanje iz leta 1996
  • 269 v letu 1997 ponovno odprtih zadev.

Na dan 31. decembra 1997 je bilo skupaj zaključenih 3.342 pobud, kar je 86,7 odstotka vseh pobud, ki jih je varuh obravnaval v letu 1997.

Med obravnavanimi pobudami v letu 1997 je bilo največ pobud s področij:

  • sodnih in policijskih postopkov (1.086 pobud), od tega 604 pobud s področja civilnih
  • postopkov in 163 s področja postopkov pred delovnimi in socialnimi sodišči ter
  • upravnih zadev (855 pobud), od tega 244 pobud v zvezi z državljanstvom R Slovenije.

Med 3.854 pobudami, ki jih je varuh obravnaval v letu 1997, je bilo 31. decembra 1997 zaključenih 3.342, kar je 86,7 odstotka vseh pobud v obravnavi.

Največji delež zaključenih zadev glede na vse pobude v obravnavi v letu 1997 je bil na področjih pobud, ki so razvrščene v področje 10. Ostalo (94,2 odstotka), ustavnih pravic (88,9 odstotka), socialne varnosti (88,3 odstotka) in stanovanjskih zadev (87,6 odstotka). 

Tabela 3.3.5.

PODROČJE DELA VARUHA

Število pobud v obravnavi v letu 1997

Število zaključenih zadev v letu 1997

DeležÂ  zaključenih  zadev

Prejete 1997

Prenos iz leta 1996

Ponovno odprte zadeve

Skupaj

Prejete 1997

Prenos iz leta 1996

Ponovno odprte zadeve

Skupaj

1. Ustavne pravice (skupaj)

43

9

2

54

37

9

2

48

88,9%

1.1 Pravice otrok

2

1

0

3

2

1

0

3

100%

1.2 Pravice manjšin

1

0

0

1

1

0

0

1

100%

1.3 Enake možnosti

4

1

1

6

3

1

1

5

83,3%

1.4 Etika javne besede

2

0

0

2

2

0

0

2

100%

1.5 Zbiranje in združevanje

1

0

0

1

1

0

0

1

100%

1.6 Varnostne službe

1

1

0

2

1

1

0

2

100%

1.7 Varstvo osebnih podatkov

10

3

1

14

8

3

1

12

85,7%

1.8 Ostalo

22

3

0

25

19

3

0

22

88,0%

2. Omejitve osebne svobode (skupaj)

128

35

16

179

96

32

16

144

80,4%

2.1 Priporniki

45

7

3

55

32

7

3

42

76,4%

2.2 Obsojenci

70

23

10

103

56

21

10

87

84,5%

2.3 Psihiatrični bolniki

12

2

2

16

7

2

2

11

68,8%

2.4 Vojaki

0

1

0

1

0

1

0

1

100%

2.5 Mladinski domovi

0

1

1

2

0

1

1

2

100%

2.6 Ostalo

1

1

0

2

1

0

0

1

50,0%

3. Socialna varnost (skupaj)

397

95

36

528

344

87

35

466

88,3%

3.1 Pokojninsko zavarovanje

85

39

10

134

81

37

10

128

95,5%

3.2 Invalidsko zavarovanje

71

9

2

82

65

8

2

75

91,5%

3.3 Zdravstveno zavarovanje

14

8

1

23

11

7

1

19

82,6%

3.4 Zdravstveno varstvo

23

5

3

31

16

4

3

23

74,2%

3.5 Socialno varstvo

187

30

19

236

157

28

18

203

86,0%

3.6 Ostalo

17

4

1

22

14

3

1

18

81,8%

4. Delovnopravne zadeve (skupaj)

138

33

10

181

115

32

10

157

86,7%

4.1 Delovno razmerje

86

14

7

107

77

14

7

98

91,6%

4.2 Brezposelnost

33

9

2

44

24

9

2

35

79,5%

4.3 Delavci v državnih organih

8

8

1

17

5

7

1

13

76,5%

4.4 Ostalo

11

2

0

13

9

2

0

11

84,6%

5. Upravne zadeve (skupaj)

663

151

41

855

540

138

40

718

84,0%

5.1 Državljanstvo

204

30

10

244

180

28

10

218

89,3%

5.2 Tujci

62

13

1

76

53

11

1

65

85,5%

5.3 Denacionalizacija

71

18

8

97

62

16

8

86

88,7%

5.4 Premoženjskopravne zadeve

21

9

3

33

18

8

3

29

87,9%

5.5 Davki

62

12

3

77

49

12

3

64

83,1%

5.6 Carine

10

0

0

10

9

0

0

9

90,0%

5.7 Upravni postopki

178

60

15

253

131

54

14

199

78,7%

5.8 Družbene dejavnosti

49

7

1

57

35

7

1

43

75,4%

5.9 Ostalo

6

2

0

8

3

2

0

5

62,5%

6. Sodni in policijski postopki (skupaj)

776

212

98

1.086

645

191

95

931

85,7%

6.1 Policijski postopki

62

25

2

89

39

22

2

63

70,8%

6.2 Predsodni postopki

11

4

2

17

9

2

2

13

76,5%

6.3 Kazenski postopki

94

4

3

101

82

4

3

89

88,1%

6.4 Civilni postopki

416

123

65

604

343

112

63

518

85,8%

6.5 Postopki pred del. in soc. sod.

111

31

21

163

103

29

20

152

93,3%

6.6 Postopek o prekrških

28

10

1

39

26

9

1

36

92,3%

6.7 Upravni sodni postopek

33

6

2

41

29

6

2

37

90,2%

6.8 Ostalo 

21

9

2

32

14

7

2

23

71,9%

7. Okolje in prostor (skupaj)

71

36

12

119

47

34

12

93

78,2%

7.1 Posegi v okolje

35

14

6

55

19

14

6

39

70,9%

7.2 Urejanje prostora

24

16

3

43

18

14

3

35

81,4%

7.3 Ostalo

12

6

3

21

10

6

3

19

90,5%

8. Gospodarske javne službe (skupaj)

26

10

2

38

18

10

2

30

78,9%

8.1 Komunalno gospodarstvo

5

4

1

10

2

4

1

7

70,0%

8.2 Komunikacije

6

4

0

10

5

4

0

9

90,0%

8.3 Energetika

2

1

1

4

2

1

1

4

100%

8.4 Promet

6

1

0

7

4

1

0

5

71,4%

8.5 Koncesije

3

0

0

3

2

0

0

2

66,7%

8.6 Ostalo

4

0

0

4

3

0

0

3

75,0%

9. Stanovanjske zadeve (skupaj)

126

41

11

178

107

39

10

156

87,6%

9.1 Stanovanjska razmerja

105

32

10

147

92

30

9

131

89,1%

9.2 Stanovanjsko gospodarstvo

14

6

1

21

9

6

1

16

76,2%

9.3 Ostalo

7

3

0

10

6

3

0

9

90,0%

10. Ostalo

518

77

41

636

485

74

40

599

94,2%

S K U P A J

2.886

699

269

3.854

2.434

646

262

3.342

86,7%V tabeli 3.3.6.je prikazano število zaključenih zadev po področjih dela varuha v letih 1995-1997. 

Tabela 3.3.6.

PODROČJE DELA VARUHA

ŠTEVILO ZAKLJUČENIH ZADEV

Indeks (97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

1. Ustavne pravice

22

54

48

88,9

2. Omejitve osebne svobode

60

165

144

87,3

3. Socialna varnost

202

374

466

124,6

4. Delovnopravne zadeve

98

124

157

126,6

5. Upravne zadeve

418

717

718

100,1

6. Sodni in policijski postopki

397

824

931

113,0

7. Okolje in prostor

36

86

93

108,1

8. Gospodarske javne službe

21

39

30

76,9

9. Stanovanjske zadeve

175

223

156

70,0

10. Ostalo

446

676

599

88,6

SKUPAJ

1.875

3.282

3.342

101,8Slika 3.3.5. prikazuje število pobud v obravnavi in število zadev, zaključenih v letu 1997.

Med pobudami v obravnavi so tako kot v predhodnih prikazih upoštevane pobude, prejete v letu 1997, pobude, prenešene v obravnavanje iz leta 1996, ter zadeve, ponovno odprte v letu 1997. 

Slika 3.3.5.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt