Natisni vsebino

Način zaključitve zadev

Letno poročilo 1997 - Statistika

Način zaključitve zadev

Tabela 3.3.9. vsebuje podatke o številu zaključenih zadev po posameznih načinih zaključitve, med katerimi so:

1. Pojasnilo:

Že iz same vsebine prejete pobude je bilo razvidno, da pobuda ne spada v pristojnost varuha oziroma da niso bili izpolnjeni drugi pogoji za obravnavo. Sem smo vključili predvsem očitno neutemeljene in tiste pobude, ki niso izpolnjevale osnovnih pogojev za obravnavo. V nekaterih primerih smo pobudniku posredovali informacije, pojasnila oziroma navodila, kaj naj stori oziroma kam naj se obrne v zvezi z rešitvijo njegovega problema.

2. Skrajšani postopek:

Izvedli smo postopek obravnave pobude, ki ga predvideva zakon. Opravili smo potrebne poizvedbe, pogovore, pregled dokumentacije ipd. Na tej podlagi smo presodili o vsebini pobude in ravnali na enega od naslednjih načinov:
2.1. Pojasnilo:
Ta način zaključitve smo uporabili v primerih, ko so bile v pobudi navedene vse okoliščine problema ter priložena potrebna dokumentacija, iz katere je bilo nedvoumno razvidno, kakšna je problematika, v zvezi s katero se je pobudnik obrnil na varuha. V nekaterih zadevah smo ugotovili, da ne gre za kršitev pravic, in pobudniku pojasnili zakonsko podlago obravnavanega problema. V drugih primerih smo po opravljenih poizvedbah pri pristojnih organih ugotovili, da ne gre za storjeno nepravilnost. V ta del spadajo tudi tisti primeri, kjer glede na dolgotrajnost postopkov ob upoštevanju vrstnega reda obravnavanja ni bilo mogoče posredovati.

2.2. Intervencija za rešitev:
Pri pristojnih organih smo posredovali za rešitev problema, s katerim se je pobudnik obrnil na varuha. Največkrat smo tako ravnali tedaj, ko se je pobudnik obrnil na nas zaradi pospešitve postopka.

2.3. Mnenje:
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi prejete pobude posredovali svoje mnenje glede načina obravnavanja in rešitve problema.

2.4. Predlog:
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi pobude predlagali potrebne postopke v zvezi z rešitvijo problema.

3. Poravnava:

Po posredovanju varuha je pristojni organ sprejel sporazumno rešitev v zvezi s problemom, tako da nadaljnje posredovanje varuha v zadevi ni bilo potrebno.

4. Preiskava:

V primerih, ko so ostala v zvezi s posameznim problemom tudi po opravljeni poizvedbi še vedno odprta oziroma nerešena vprašanja ter nasprotna stališča med varuhom in pristojnimi organi v zvezi z rešitvijo problema, smo izvedli preiskavo.

5. Ustavitev:

Postopek obravnavanja pobude pri varuhu je bil ustavljen, ker pobudnik ni bil zainteresiran za sodelovanje v obravnavi oziroma za nadaljevanje obravnave pobude, zaradi odprave vzrokov, ki so privedli do vložitve pobude pri varuhu ipd.

Med vsemi zadevami, zaključenimi v letu 1997 (3.342), je bilo 2.143 zadev oziroma 64,1 odstotka zaključenih s pojasnilom ter 1.012 zadev oziroma 30,3 odstotka po skrajšanem postopku.

Če primerjamo delež zaključenih zadev po posameznih načinih zaključitve v letih 1996 in 1997, ugotovimo, da je bilo v letu 1997 manj zadev zaključenih s pojasnilom (v 1996. letu 36,0 odstotka vseh zaključenih zadev, v 1997. letu 30,3 odstotka), večji delež zadev pa je bil zaključen po skrajšanem postopku (v 1996. letu 58,5 odstotka, v 1997. letu 64,1 odstotka vseh zaključenih zadev).

Slika 3.3.8. prikazuje deleže posameznih načinov zaključitev pobud v letu 1997. 

Tabela 3.3.9.

NAČIN ZAKLJUČITVE

LETO 1996

LETO 1997

Indeks (97/96)

Število

Delež

Število

Delež

1. POJASNILO

1.183

36,0%

1.012

30,3%

85,6

2. SKRAJŠANI POSTOPEK

1.920

58,5%

2.143

64,1%

111,6

2.1 skrajšani postopek - pojasnilo

1.272 

38,8% 

1.487 

44,5% 

116,9 

2.2 skrajšani postopek - intervencija za rešitev

550 

16,8% 

566 

16,9% 

102,9 

2.3 skrajšani postopek - mnenje

63 

1,9% 

61 

1,8% 

96,8 

2.4 skrajšani postopek - predlog

35 

1,1% 

29 

0,9% 

82,9 

3. PORAVNAVA

4

0,1%

/

/

/

4. PREISKAVA

2

0,1%

/

/

/

5. USTAVITEV

173

5,3%

187

5,6%

108,1

SKUPAJ ZAKLJUČENE ZADEVE

3.282

100%

3.342

100%

101,8


Slika 3.3.8.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt