Natisni vsebino

3.1. Administrativne informacije

Letno poročilo 1997 - Poglavje 3.1.

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

Zaposleni

Na dan 31. decembra 1997 je bilo v uradu varuha človekovih pravic brez varuha in treh namestnikov varuha zaposlenih 22 uslužbencev, od tega 15 z visoko izobrazbo, trije z višješolsko in štirje s srednješolsko. V tabeli 3.1.1. so prikazani podatki o zaposlenih v uradu varuha na dan 31. decembra 1997 po stopnji strokovne izobrazbe in spolu - varuh in namestniki varuha niso všteti. V primerjavi z letom prej so bili v letu 1997 v uradu zaposleni štirje delavci več. Med letom so v uradu opravljali pripravništvo trije pripravniki, in sicer dva z visoko in eden z višjo strokovno izobrazbo. Dva pripravnika smo po opravljenem strokovnem izpitu v uradu tudi zaposlili, pripravnici pa bo pripravniška doba potekla v letu 1998. V tem letu smo omogočili študentki tretjega letnika Fakultete za družbene vede v Ljubljani opravljanje tritedenske obvezne prakse med študijem.

Tabela 3.1.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe in po spolu na dan 31.12.1997


 

Finance

Na predlog varuha človekovih pravic so bila za delo varuha v letu 1997 v državnem proračunu določena sredstva v skupni višini 229,7 milijona tolarjev. Poraba sredstev je bila nižja od zakonsko določenih in je znašala skupno 227 milijonov tolarjev.

Za plače uslužbencev je bilo v letu 1997 porabljenih 132,6 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).

Za delovanje institucije so bila v tem letu porabljena sredstva v višini 37,8 milijona tolarjev. Skoraj v celoti so bila porabljena zgolj za plačilo stroškov, ki izhajajo neposredno iz dela urada.

Za investicije so bila porabljena finančna sredstva v višini 56,7 milijona tolarjev. Za poravnavo zadnjega dela obveznosti po pogodbi o nakupu poslovnih prostorov je bilo porabljenih 28,6 milijona tolarjev, 21 milijonov tolarjev je bilo porabljenih za plačilo pisarniške opreme, sedem milijonov tolarjev pa je bilo namenjenih in porabljenih za informatizacijo urada in dograditev informacijskega sistema.

Izobraževanje

V želji, da bi zagotovili čim višjo stopnjo strokovne usposobljenosti in profesionalnosti zaposlenih v uradu varuha človekovih pravic, je bil tudi v letu 1997 izobraževanju zaposlenih dan velik poudarek. Izobraževanje je potekalo tako doma kot tudi v tujini. Seminarjev in izobraževalnih oblik s področja dela varuha so se v tujini udeležili trije uslužbenci. Dve izobraževalni obliki sta potekali v organizaciji Sveta Evrope - januarja 1997 je bila v Kopenhagnu na Danskem konferenca nacionalnih institucij za človekove pravice, ki sta se je udeležila dva uslužbenca, junija je bil eden od zaposlenih na študijskem obisku pri komisiji in sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, da bi se seznanil z delom komisije in sodišča za človekove pravice. Ravno tako se je junija ena svetovalka udeležila osemdnevnega interdisciplinarnega seminarja o otrokovih pravicah, ki je potekal v organizaciji centra za otrokove pravice pri Univerzi v Ghentu v Belgiji.

Tudi v tem letu sta bila za vse uslužbence urada varuha organizirana in izvedena dvodnevni delovni posvet in delavnica. Na posvetu so bila zaposlenim ponovno predstavljena načela za izboljšanje odnosa med posameznikom in državo, ki jih je v poročilu o delu v letu 1996 navedel in poudaril varuh. Posebej je bilo poudarjeno, da mora vsak uslužbenec urada navedena načela upoštevati pri svojem delu. Na delavnici, ki je potekala v skupinah, je bil podrobno podan prikaz poteka obravnave pobude po posameznih fazah (sprejem pobude, obdelava pobude, izdelava poročila), s posebnim poudarkom na ugotovitvi problematike, ki izhaja iz pobude, in podrobnejši analizi načina obravnave pobude v postopku pri varuhu. Grafični prikaz postopka obravnave pobude pri varuhu je podan kot priloga 1 za četrtim poglavjem poročila.

Uslužbenci so se udeležili tudi več strokovnih srečanj, delavnic in seminarjev. Posamezni uslužbenci so s svojimi prispevki s področja dela varuha aktivno sodelovali pri izvedbi izobraževalnih oblik za različne udeležence in različno strokovno javnost.

Jeseni 1997 smo strokovni sodelavki v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, omogočili opravljanje enoletne prakse na Višjem sodišču v Ljubljani. Sedmim zaposlenim delodajalec zaradi potreb, ki izhajajo iz dela, krije stroške podiplomskega študija, dvema uslužbenkama pa je omogočil študij za pridobitev višješolske izobrazbe.

Prostori

Varuh človekovih pravic od začetka januarja 1997 posluje v poslovnih prostorih na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Za delo urada varuha, predvsem pa za pobudnike in uslužbence urada, je bilo to zelo pomembno, saj so v novih poslovnih prostorih tako za pobudnike kot tudi za zaposlene delovne razmere neprimerno boljše, pobudnikom pa je laže zagotoviti zaupnost postopka kot tudi primerne razmere za sprejem in pogovore z njimi. Tako so, upoštevajoč navedeno in način dela varuha (varuh, njegovi namestniki in vsi zaposleni, ki obravnavajo pobude, vsak dan opravljajo pogovore s pobudniki), v ustreznem številu in primerni opremljenosti zagotovljeni prostori za sprejem strank in opravljanje pogovorov z njimi.

Informacijski sistem

Že v letu 1996 uvedena računalniško podprta aplikacija pisarniškega poslovanja je bila v letu 1997 dopolnjena z nekaterimi novimi bazami (knjižnična, info baza... ). Velik poudarek je bil namenjen tudi dokupu ustrezne in manjkajoče informacijske opreme urada. Dejstvo, da vsak zaposleni pri svojem delu uporablja računalnik, je pomembno za pridobivanje in dajanje informacij, pomembnih za čim bolj strokovno, čim popolnejšo in ažurno seznanitev pobudnikov, ki želijo informacijo in nasvete o vloženih pobudah, ter za pridobivanje za obravnavo in reševanje pobud potrebnih strokovnih informacij iz različnih baz podatkov. Ne nazadnje tudi zaposleni lahko sam opravlja administrativno delo v okviru obravnave in reševanja zadev.

Zaradi povečanega obsega podatkov in baz je bilo treba v letu 1997 nekatero obstoječo računalniško opremo nadomestiti z zmogljivejšo, prejšnjo pa smo uporabili za druge namene.

Dan človekovih pravic

Tako kot obe predhodni leti je tudi v tem letu ob dnevu človekovih pravic varuh priredil sprejem za najvišje predstavnike zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, za visoke predstavnike cerkva, univerze v Ljubljani in Mariboru, znanosti ter predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami. Vabljeni so bili tudi v Sloveniji akreditirani diplomatski predstavniki tujih držav. Sprejema se je udeležil tudi ombudsman Republike Makedonije, ki je bil v tem času s sodelavci na delovnem obisku pri slovenskem varuhu človekovih pravic.

Ostalo

V tem letu je bil, da bi prikazali delo slovenskega varuha človekovih pravic tudi ombudsmanom v tujini, sorodnim institucijam, organizacijam in drugi strokovni javnosti, ki deluje na področju varovanja človekovih pravic v tujini, izdelan povzetek poročila o delu varuha v angleškem jeziku.

Izdelani in sprejeti so bili nekateri notranji organizacijski in drugi predpisi.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt