Natisni vsebino

3.1. Administrativne informacije

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

Organizacija

S poslovnikom je varuh določil, da je služba varuha človekovih pravic organizirana v uradu, ki ga vodi generalni sekretar. Notranjo organizacijo službe je na začetku svojega delovanja varuh uredil z začasnim organizacijskim aktom, v letu 1996 pa je na podlagi izkušenj več kot enoletnega delovanja izdal pravilnik o notranji organizaciji urada, s katerim je določil notranjo organizacijo urada, imena organizacijskih enot, njihovo delovno področje in načine vodenja, usklajevanje dela ter pooblastila in odgovornosti uslužbencev (organizacijska shema urada je predstavljena v sliki 3.1.1.).

Z aktom o sistemizaciji delovnih mest je v uradu poleg generalnega sekretarja, vodje kabineta varuha in vodje strokovne službe sistemiziranih 24 delovnih mest, od česar je v kabinetu varuha sistemiziranih 12, v strokovni službi šest in v službi generalnega sekretarja šest delovnih mest.

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCp) je sicer določil, da je sedež varuha v Ljubljani, vendar je varuh svoje delovanje s poslovnikom uredil tako, da je prisoten tudi na drugih območjih Slovenije. S takim načinom dela smo začeli že v letu 1995, v letu 1996 pa ga nadaljevali. Poslovanje zunaj sedeža je posebej opisano v poglavju 3.2.

Brezplačna telefonska številka

Tako kot v letu 1995 je bilo tudi v letu 1996 kadarkoli med delovnim časom za pojasnila,

nasvete in informacije o vloženih pobudah v Urad varuha človekovih pravic moč poklicati po brezplačni telefonski številki 080 15 30.

Službena izkaznica

Varuh, namestniki varuha, funkcionarji in pooblaščeni uslužbenci urada se pri svojem delu izkažejo s službeno izkaznico. Varuh človekovih pravic je v letu 1996 skladno s poslovnikom izdal pravilnik o službenih izkaznicah varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada varuha človekovih pravic, s katerim je določil obrazec službene izkaznice ter obrazec pooblastil varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev urada, uredil postopek njene izdaje in zamenjave.

Informacijski sistem

V Uradu varuha človekovih pravic je bila januarja 1996 uvedena računalniška aplikacija pisarniškega poslovanja. Aplikacija je bila uvedena z namenom vzpostaviti v uradu tak informacijski sistem, na podlagi katerega je vsakemu uslužbencu omogočeno v vsakem trenutku ugotoviti število prejetih pobud, stanje reševanja posamezne pobude, vsebino pobude, uslužbenca, ki rešuje pobudo, navedbo pobudnika ali prizadetega ter državni organ, organ lokalne samouprave oziroma nosilca javnega pooblastila, na katerega se pobuda nanaša. V aplikacijo se vnaša vsa prispela in odposlana pošta urada ter v obliki uradnih zaznamkov vsi opravljeni pogovori, tako osebni kot tudi telefonski, s pobudniki in drugimi posamezniki, ki se na urad obračajo za pojasnila, informacije in nasvete o vloženih pobudah. Tak informacijski sistem je zelo dragocen pripomoček za delo vsakemu uslužbencu urada, saj omogoča, da pobudniku posreduje najažurnejše informacije o reševanju njegove pobude, vsak trenutek pa lahko ugotovi tudi ravnanje urada v posameznih primerih. Aplikacija omogoča tudi ugotovitev statističnih podatkov, pomembnih za delo urada.

Finance

Državni zbor Republike Slovenije je za delo varuha človekovih pravic v letu 1996 na varuhov predlog določil sredstva v višini 261,4 milijona tolarjev, od česar je bilo porabljenih 245,8 milijona tolarjev.

Na proračunskih postavkah, ki se nanašajo na finančna sredstva za izplačilo plač uslužbencev urada, je bila poraba sredstev zaradi manjše zasedbe delovnih mest od predvidene in dejstva, da v porabo niso bila vključena sredstva za plače zaposlenih v decembru 1996, nižja od zakonsko določene in je znašala 94,6 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).

Tudi v letu 1996 so pomenila več kot polovico izdatkov na postavki materialni in drugi stroški sredstva, namenjena plačilu najemnine in obratovalnih stroškov. Urad varuha je namreč vse leto 1996 posloval v najetih poslovnih prostorih in se je v lastne prostore preselil šele konec leta 1996. Preostali del so stroški, ki izhajajo neposredno iz dela urada varuha. V letu 1996 je bilo na tej postavki porabljenih 39,6 milijona tolarjev, od tega za plačilo najemnine približno 20,4 milijona tolarjev.

Za investicije je bilo porabljenih skupaj 111,2 milijona tolarjev, pri čemer je plačilo drugega dela pogodbenih obveznosti za nakup poslovnih prostorov znašalo 95 milijonov tolarjev, za pisarniško opremo smo porabili 11,7 milijona tolarjev, za dograditev informacijskega sistema in nakup računalniške opreme pa je bilo porabljenih 4,4 milijona tolarjev.

Zaposleni

Na dan 31. decembra 1996 je bilo v Uradu varuha človekovih pravic brez varuha in treh namestnikov varuha zaposlenih 18 uslužbencev, od tega 11 z visoko (med njimi devet diplomiranih pravnikov, en diplomirani socialni delavec in en diplomirani ekonomist), trije z višješolsko in štirje s srednješolsko izobrazbo (v tabeli 3.1.1. so prikazani podatki o zaposlenih v uradu varuha na dan 31. decembra 1996 po stopnji strokovne izobrazbe in spolu - varuh in namestniki varuha niso všteti).

Med letom je v uradu opravljalo pripravništvo pet pripravnikov in sicer štirje s končano visoko strokovno izobrazbo in eden z višjo. Dva pripravnika smo po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu zaposlili v uradu varuha za nedoločen čas, dvema bo pripravništvo poteklo šele v letu 1997, eden pa se je po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zaposlil v državni upravi. V uradu smo omogočili študentki tretjega letnika Pravne fakultete v Mariboru opravljanje obvezne prakse med študijem.

Tabela 3.1.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe in po spolu na dan 31.12.1996
Izobraževanje

Za uslužbence urada sta bila oktobra 1996 organizirana delovni posvet in delavnica. Posvet in delavnica sta bila namenjena vsem uslužbencem urada. Na posvetu so bili predstavljeni in obrazloženi organizacijski in drugi akti urada, pisarniško poslovanje ter informacijski tokovi v uradu, opravljena je bila tudi obravnava poročila o delu varuha v letu 1995. Delavnica je potekala v skupinah, na njej so bili podrobneje predstavljeni način dela varuha, načela in uporaba pooblastil po ZVarCp, obravnavani so bili naključno izbrani primeri in sicer od prejema pobude do izdelave odgovorov, izdelave poizvedb in priprave mnenj.

Prostori

Varuh človekovih pravic je v letu 1996 posloval v najetih poslovnih prostorih. Decembra 1996 se je varuh preselil v nove poslovne prostore, katerih lastnik je država. Sedež urada varuha je tako od 31. decembra 1996 na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Glede na ustavno in zakonsko določen status varuha - samostojnost in neodvisnost - je varuh tako poleg finančne neodvisnosti, ki jo je dosegel takoj ob vzpostavitvi, s preselitvijo v lastne prostore dosegel tudi neodvisnost v smislu razpolaganja s prostori, ki so državna last.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.