Natisni vsebino

2.3. Finančna sredstva

Finančna sredstva

Varuh človekovih pravic je samostojna in neodvisna institucija, pri čemer je finančna neodvisnost bistven element njegove siceršnje neodvisnosti, ki jo opredeljuje tako ustava kot tudi zakon o varuhu človekovih pravic. Višino sredstev za delo institucije varuha človekovih pravic v letu 1995 je v okviru državnega proračuna določil državni zbor. Višina sredstev je bila določena na podlagi predloga potrebnih sredstev, ki ga je državnemu zboru posredoval varuh. Predlog je bil pripravljen na podlagi pričakovanega obsega dela pri varuhu, pri čemer so bili upoštevani normativi porabe pri posameznih postavkah, ki so izhajali iz delovanja Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Državnega zbora Republike Slovenije.

Na proračunskih postavkah, ki se nanašajo na sredstva za izplačilo plač zaposlenih v uradu varuha, je bilo zaradi postopne kadrovske zasedbe delovnih mest črpanje sredstev za plače nižje od predvidene porabe. V letu 1995 je bilo za ta namen porabljenih 73,5 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).

Ker varuhu niso bili zagotovljeni poslovni prostori v lasti države, pomenijo več kot polovico izdatkov na postavki materialni in drugi stroški sredstva, namenjena plačilu najemnine in obratovalnih stroškov. Preostali del so stroški, ki izhajajo neposredno iz dela urada varuha. V letu 1995 je bilo na tej postavki porabljenih 35 milijonov tolarjev.

Za investicije je bilo določenih 119 milijonov tolarjev. Sredstva so bila porabljena v višini 118,5 milijonov tolarjev. Za plačilo prve faze pogodbe o nakupu poslovnih prostorov je bilo v letu 1995 porabljenih 100 milijonov tolarjev. Za vzpostavitev informacijskega sistema in prve faze aplikacije pisarniškega poslovanja ter nakup računalniške opreme je bilo porabljenih 7 milijonov tolarjev. Za nakup najnujnejše pisarniške opreme je bilo porabljenih 6 milijonov tolarjev. Iz sredstev, namenjenih investicijam, smo kupili tudi dve osebni vozili.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt