Natisni vsebino

2.2. Organizacija urada varuha

Organizacija urada varuha

Zakon o varuhu človekovih pravic določa, da varuh sprejme poslovnik, s katerim se zlasti določijo delitev področij, organizacija dela in postopek z vlogami. Predvideno je, da mora varuh pred sprejetjem poslovnika pridobiti mnenje pristojnega delovnega telesa državnega zbora. Varuh je svoj poslovnik po pozitivnem mnenju odbora Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje sprejel v novembru 1995. S sprejetjem poslovnika nismo hiteli, ker že zakon o varuhu človekovih pravic podrobno določa postopek pri varuhu, ker je postopek neformalen, pa tudi zato, ker smo pred njegovim sprejetjem želeli vanj vključiti že tudi doslej pridobljene izkušnje.

Poslovnik ureja organizacijo in način dela varuha, določa delitev področij ter postopek z vlogami. Ureja vprašanja, povezana z organizacijo in načinom dela varuha , ki jih zakon ne ureja dovolj podrobno in ki jih je sploh mogoče določiti glede na neformalno naravo postopka pri varuhu. S poslovnikom je varuh svoje delovanje uredil tako, da je prisoten tudi na drugih območjih Slovenije, saj je določil, da lahko opravlja svojo dejavnost tudi zunaj svojega sedeža. Pri tem ni mišljena vzpostavitev organizacijske oblike delovanja službe zunaj sedeža, pač pa gre za način dela varuha.

S poslovnikom je določeno, da je služba varuha človekovih pravic organizirana v uradu, ki ga vodi generalni sekretar.

Urad varuha sestavljajo:

  • kabinet varuha
  • strokovna služba in
  • služba generalnega sekretarja

Kabinet varuha skrbi za potek obravnave pobud in opravlja administrativno tehnične, informacijske in druge naloge, ki so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varuha in namestnikov. Organizacijsko sodi v delo kabineta tudi delo glavne pisarne in sprejemne pisarne; slednja med drugim posreduje pobudnikom informacije o obravnavanju njihovih vlog. Delo kabineta organizira in vodi vodja kabineta.

Strokovna služba opravlja najzahtevnejše strokovne naloge, predvsem pa sodeluje pri izvedbi preiskovalnih dejanj in pripravlja poročila in mnenja v zvezi s pobudami. Službo vodi in organizira delo v njej vodja strokovne službe.

Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci vse naloge na organizacijskem, pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in kadrovskem področju, ki so potrebne za delovanje urada varuha.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.