Natisni vsebino

3. INFORMATION ON THE WORK OF THE OMBUDSMAN

Annaul Report

3. INFORMATION ON THE WORK OF THE OMBUDSMAN

On 21 February 2001 Matjaž Hanžek was appointed Human Rights Ombudsman by the National Assembly of the Republic of Slovenia having secured the necessary two-thirds majority (73 of the 90 votes). The new ombudsman took up his duties immediately.

A fall in the number of complaints to the ombudsman is characteristic of the period between the expiry of the mandate of one ombudsman and the appointment of his successor. Following the appointment of the new ombudsman the number of complaints rose noticeably.

Of decisive importance for the new ombudsman in the organisation of his work was the requirement that he should be accessible to all who wish to turn to him. Personal conversations with complainants at the ombudsman's office and the now well-established practice of work in the field (i.e. away from the office) remain features of the ombudsman's method of work. The new ombudsman has placed great emphasis on the area of relations with different sections of the public, among them non-governmental organisations and associations and societies of different types, and also on relations with the media. The actual procedure and method of dealing with individual complaints remain unchanged, though the ombudsman has committed himself to a more integrated approach to complaints or specific issues.

During the reading of the ombudsman's annual report for 2000 the National Assembly supported the ombudsman's proposal to set up a specialised group within the ombudsman's office which will concentrate on the area of the protection of children's rights and passed a corresponding resolution.

With the adoption of the Act Amending the Protection of Personal Data Act, the ombudsman acquired new powers in the area of the protection of personal data. For this reason he prepared appropriate amendments to the standing orders and, in accordance with Article 51 of the Human Rights Ombudsman Act, submitted them to the National Assembly's internal policy committee. The committee approved the amendments. The first paragraph of Article 11 of the standing orders has been amended in such a way that matters under the jurisdiction of the Human Rights Ombudsman shall henceforth be divided into the following areas: constitutional rights, restrictions of personal freedom, social security, labour matters, administrative matters, judicial proceedings, environment and planning, commercial public services, housing matters, protection of personal data and protection of children's rights. A new second paragraph has been added to Article 40 of the standing orders. This provides that the annual report of the ombudsman shall also contain findings, proposals and recommendations on the situation in the area of the protection of personal data if the ombudsman does not prepare a special annual report on this area. Pursuant to the Act Amending the Protection of Personal Data Act, the ombudsman has given one of his deputies responsibility for the area of the protection of personal data.

The proposed amendments to Articles 11 and 40 of the standing orders represent a realisation of the obligation of the ombudsman deriving from the second paragraph of Article 9 of the Act Amending the Protection of Personal Data Act (ZVOP-A), under which the Human Rights Ombudsman is obliged to harmonise the internal organisation and systematisation (of the ombudsman's office) with the provisions of this Act within three months of its entering into force. They also represent the beginning of the realisation of the ombudsman's programme orientation, supported by the National Assembly of the Republic of Slovenia at its 8th session on 28 September 2001, under which a group within the Human Rights Ombudsman's office will specialise in dealing with cases from the area of the protection of children's rights. Every area falls under the responsibility of one of the ombudsman's deputies. Taking into account this division of responsibilities and the Act Amending the Protection of Personal Data Act, the ombudsman has also made appropriate amendments to the act regulating the systematisation of positions and employment at the office of the Human Rights Ombudsman.

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.

3. PODATKI O DELU VARUHA

Državni zbor Republike Slovenije je 21. februarja 2001 na predlog predsednika države s potrebno dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (73 od 90) izvolil za varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka. Novoizvoljeni varuh je začel delo takoj po izvolitvi.

Za obdobje od poteka mandata prvemu varuhu človekovih pravic do izvolitve novega varuha je značilen dokajšen upad pobud, po izvolitvi pa je število prejetih pobud opazno naraslo.


Tudi za novega varuha je bilo pri organiziranju njegovega dela odločilnega pomena, da je lahko dostopen vsakomur, ki se želi obrniti nanj. Kot način svojega dela je ohranil pogovore s pobudniki na sedežu urada in med pobudniki dobro uveljavljeno poslovanje zunaj sedeža. Izjemno velik poudarek je namenil področju odnosov z različnimi javnostmi, med njimi z nevladnimi organizacijami in raznimi združenji ter društvi, pa tudi odnosom z mediji. Sam postopek in način obravnave posamezne pobude sta ostala sicer nespremenjena, zavzel pa se je za kompleksnejšo obravnavo pobud oziroma določene problematike.

Ob obravnavi rednega letnega poročila varuha za leto 2000 v državnem zboru so poslanci podprli predlog varuha, da se v okviru urada specializira skupina za delo na področju varstva otrokovih pravic, in sprejeli o tem tudi ustrezen sklep.


S sprejetjem novele zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh pridobil nove pristojnosti na področju varstva osebnih podatkov. Zato smo pripravili ustrezne dopolnitve poslovnika in ga posredovali skladno z 51. členom Zakona o varuhu človekovih pravic v mnenje odboru državnega zbora za notranjo politiko, ki je k dopolnitvam poslovnika dal pozitivno mnenje. Prvi odstavek 11. člena poslovnika smo dopolnili tako, da se zadeve iz pristojnosti varuha človekovih pravic delijo na naslednja področja: ustavne pravice, omejitve osebne svobode, socialna varnost, delovnopravne zadeve, upravne zadeve, sodne postopke, okolje in prostor, gospodarske javne službe, stanovanjske zadeve, varstvo osebnih podatkov in varstvo otrokovih pravic. V 40. členu poslovnika smo dodali nov drugi odstavek, ki določa, da letno poročilo varuha vsebuje tudi ugotovitve, predloge in priporočila o stanju na področju varstva osebnih podatkov, če varuh o tem ne pripravi posebnega letnega poročila. Skladno z novelo zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh tudi določil namestnika, ki je pristojen za področje varstva osebnih podatkov.


Predlagane dopolnitve 11. in 40. člena poslovnika pomenijo realizacijo obveznosti varuha, ki izhaja iz drugega odstavka 9. člena ZVOP-a, po katerem varuh človekovih pravic uskladi notranjo organizacijo in sistemizacijo z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. Pomenijo pa tudi začetek realizacije programske usmeritve varuha, ki jo je podprl Državni zbor Republike Slovenije na 8. seji 28. 9. 2001, po kateri se v uradu varuha človekovih pravic specializira skupina za obravnavo zadev s področja varstva otrokovih pravic. Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov varuha. Upoštevajoč navedeno delitev in novelo zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh ustrezno spremenil tudi akt o sistemizaciji delovnih mest in delovnih razmerij v uradu varuha človekovih pravic.

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.