Natisni vsebino

3.3. Statistics

Annual Report 2001 - Chapter 3.3.

3.3. STATISTICS

This subchapter includes statistical data on complaints opened and processed by the ombudsman in the period from 1 January to 31 December 2001.

Definitions of individual statistical categories

1. Complaints opened in 2001: complaints opened by the ombudsman from 1 January to 31 December 2001.

2. Complaints processed in 2001: in addition to complaints opened in 2001, they include:

  • Complaints brought forward from 2000 - complaints opened in 2000 which had not been resolved by the end of 2000 and were therefore dealt with the ombudsman in 2001. 
  • Reopened complaints - Cases which as at 31 December 2000 were resolved but which due to the emergence of new facts and circumstances continued to be processed in 2001. Given that new procedures were introduced for the same cases, no new records were opened. In view of this, reopened cases were not counted as complaints opened in 2001 but only as complaints processed by the ombudsman in 2001.

3. Resolved cases: This includes all complaints processed in 2001 whose procedure of processing by the ombudsman was concluded by 31 December 2001.

Complaints opened
Complaints processed
Complaints by stage of processing
Resolved cases
Processing of complaints by areas of work
Justification of complaints
Resolved cases by individual departments

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.3.

3.3. STATISTIKA

Podpoglavje prikazuje statistične podatke o obravnavanju zadev pri varuhu od 1. januarja do 31. decembra 2001.

Opredelitev posameznih statističnih kategorij

1. Odprte zadeve v letu 2001: odprte zadeve od 1. januarja do 31. decembra 2001.

2. Zadeve v obravnavi v letu 2001: poleg odprtih zadev v letu 2001 vključuje še:

  • Prenesene zadeve - nezaključene zadeve iz leta 2000, ki jih je varuh obravnaval v letu 2001.
  • Ponovno odprte zadeve - Zadeve, pri katerih je bil postopek obravnave pri varuhu na dan 31. decembra 2000 sicer zaključen, v letu 2001 pa se je zaradi novih vsebinskih dejstev in okoliščin njihovo obravnavanje nadaljevalo. Ker je šlo za nove postopke v istih zadevah, v takšnih primerih nismo odpirali novih spisov. Zaradi navedenega ponovno odprte zadeve niso upoštevane med odprtimi zadevami v letu 2001, temveč le med zadevami v obravnavi v letu 2001.

3. Zaključene zadeve: Upoštevane so vse zadeve v obravnavi v letu 2001, ki so bile 31. decembra 2001 zaključene.

Odprte zadeve
Zadeve v obravnavi
Zadeve po stanju obravnavanja
Zaključene zadeve
Obravnavanje zadev po področjih dela
Odprte zadeve po regijah
Zaključene zadeve po utemeljenosti
Zaključene zadeve po resorjih

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.