Natisni vsebino

3.2. Finances

Annual Report

3.2. Finances

At the proposal of the ombudsman the National Assembly approved total funds of SIT 274.649 million (EUR 1.24 million at the Bank of Slovenia exchange rate on 31 December 2001) from the national budget for the work of the institution in 2001. This can be broken down into a budget of SIT 207.452 million (EUR 0.936 million) for salaries (including contributions and other personal receipts), a budget of SIT 55.799 million (EUR 0.252 million) for material costs and a budget of SIT 11.398 million (EUR 51.479) for investments, taking into account a transfer of SIT 1.899 million (EUR 8.577) from the material costs budget. The total actual expenditure on salaries was less than the statutorily allocated funds and equalled SIT 195.046 million (EUR 0.881 million). The difference of SIT 12.406 million (EUR 54.616) was returned to the national budget. The lower expenditure on salaries was the result of a smaller number of staff throughout 2001, but particularly in the first six months of the year. The staffing plan adopted for the office of the Human Rights Ombudsman in 2001 envisaged a total of 33 staff as at 31 December 2001; the actual figure was 28 (including the ombudsman and his deputies). As stated above, the selection procedure for the remaining members of staff was under way but was not completed in 2001. The selected candidates did not take up their positions until 2002. One new position derives from the statute amending the Protection of Personal Data Act, which introduces certain new responsibilities for the Human Rights Ombudsman in the shape of the independent supervision of the protection of personal data. The other new positions derive from resolutions adopted by the National Assembly, changes in organisation and an increase in the amount of work.

The material costs budget was SIT 55.799 million (EUR 0.252 million). Actual expenditure in 2001 was SIT 48,521 million (EUR 0.219 million). The greatest expenditure was on office and general material and services and amounted to SIT 22.3 million (EUR 100.718) (including the printing of the annual report in Slovene and English, the costs of translating the annual report, special reports, complaints received in other languages, reports, papers and articles, costs of running maintenance, and the costs completing and updating the ombudsman's website). Expenditure on energy, water, municipal services and communications amounted to SIT 8.855 million (EUR 39.993). Transport costs and services amounted to SIT 4.529 million (EUR 20.455), while travelling expenses came to SIT 3,172 million (EUR 14.326). Running maintenance expenditure was SIT 2,131 million (EUR 9.625) and other operating costs came to SIT 6.806 million (EUR 30.739). During the course of the year a total of SIT 1.899 million (EUR 8.577) was transferred from the material costs budget to the investment budget. Here too, expenditure was lower than the total allocated, with the result that SIT 5.378 (EUR 24.290) million was returned to the national budget.

In the second half of the year the ombudsman organised an international seminar called 'The Relationship between Ombudsmen and Justice Bodies', for which a Council of Europe donation of SIT 2.147 million (EUR 9.697) was obtained. The total expenditure for this seminar was SIT 2.142 million (EUR 9.674).

The investment (and investment maintenance of state bodies) budget was SIT 9.498 million (EUR 42.898). SIT 1.899 million (EUR 8.577) was transferred from the material costs budget. SIT 8.877 million (EUR 40.093) was spent on the purchase of new computer equipment or the renovation and replacement of old/obsolete equipment and on the purchase of certain other less expensive equipment. SIT 2.520 million (EUR 11.382) remained unspent since the initiated investment (remodelling of existing premises and the purchase of the necessary office equipment) was not completed within the envisaged timeframe, while later, as a result of adopted Ministry of Finance instructions relating to the end of 2001, it was no longer possible to effect the payment. At the end of the year a total of SIT 2.520 million (EUR 11.382) was returned to the national budget from the investment budget.

Expenditure in 2001 over all budget items (including the donation of SIT 2.142 million – EUR 9.674) totalled SIT 254.586 million (EUR 1.15 million), or SIT 20.063 million (EUR 90.615) less than the funds allocated to the Human Rights Ombudsman under the act regulating the national budget. Unused funds under individual items were returned in full to the national budget.

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.2.

3.2. FINANCE

Na predlog varuha je državni zbor za delo institucije v letu 2001 v državnem proračunu določil finančna sredstva v skupni višini 274,649 milijona tolarjev. Sredstva za plače so bila določena v skupni višini 207,452 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki), za materialne stroške v višini 55,799 milijona tolarjev, za investicije pa smo, upoštevajoč prenos sredstev iz postavke materialni stroški v višini 1,899 milijona tolarjev razpolagali s sredstvi v višini 11,398 milijona tolarjev. Na postavki plač je bila poraba finančnih sredstev nižja od zakonsko dodeljenih sredstev in je dejanska poraba znašala 195,046 milijona tolarjev. Razlika v višini 12,406 milijona tolarjev je bila vrnjena v državni proračun. Manjša poraba sredstev na tej postavki je posledica manjšega števila zaposlenih skozi vse leto 2001, še posebej pa v prvih šestih mesecih leta. S sprejetim načrtom delovnih mest pri Varuhu človekovih pravic v letu 2001 je bilo predvideno, da bo na dan 31. decembra 2001 zaposlenih skupaj 33 uslužbencev, dejansko pa je bilo na ta dan 28 zaposlenih (varuh in namestniki varuha so vključeni). Kot smo že navedli, je bil izbor za preostale uslužbence še v teku, v letu 2001 še ni bil končan. Izbrani kandidati so nastopili delo šele v letu 2002. Ena nova zaposlitev je posledica sprejetja novele zakona o varstvu osebnih podatkov, ki za varuha človekovih pravic uvaja nekatere nove pristojnosti - varuh človekovih pravic opravlja neodvisen nadzor varstva osebnih podatkov. Preostale nove zaposlitve so posledica sprejetih sklepov Državnega zbora, drugačne organizacije in povečanega obsega dela.


Na postavki Materialni stroški so bila določena sredstva v višini 55,799 milijona tolarjev. Dejanska poraba sredstev na tej postavki je v letu 2001 znašala 48,521 milijona tolarjev. Največ stroški za pisarniški in splošni material in storitve 22,3 milijona tolarjev (med njimi tiskanje letnega poročila varuha v slovenskem in angleškem jeziku, stroški prevajanja letnega in posebnih poročil, pobud, ki jih v tujih jezikih naslavljajo pobudniki, referatov, prispevkov in člankov ter tekoče vzdrževanje ter dopolnitev in obnovitev spletnih strani za predstavitev institucije varuha), za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 8,855 milijona tolarjev, za prevozne stroške in storitve 4,529 milijona tolarjev, izdatki za službena potovanja so znašali 3,172 milijona tolarjev, 2,131 milijona tolarjev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki pa so znašali 6,806 milijona tolarjev. Med letom smo iz materialnih stroškov prerazporedili na postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov sredstva v višini 1,899 milijona tolarjev. Tudi na tej postavki je bila poraba manjša od dodeljene, tako da smo 5,378 milijona tolarjev vrnili v državni proračun.


V drugi polovici leta je varuh organiziral mednarodni seminar “Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi”, za katerega je bila pridobljena donacija Sveta Evrope v višini 2,147 milijona tolarjev. Sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo seminarja, znašajo skupaj 2,142 milijona tolarjev.


Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov smo razpolagali s sredstvi v višini 9,498 milijona tolarjev. Iz postavke Materialni stroški smo na to postavko prenesli sredstva v višini 1,899 milijona tolarjev. 8,877 milijonov tolarjev smo porabili za nakup nove oziroma obnovo in nadomestitev stare - funkcionalno neuporabne računalniške opreme ter za nakup določene opreme manjše vrednosti. 2,520 milijona tolarjev je ostalo neporabljenih, ker že začeta investicija (predelava obstoječih prostorov in nakup potrebne pisarniške opreme) ni bila končana v predvidenem roku, kasneje pa zaradi sprejetih navodil ministra za finance, ki so se nanašala na zaključek leta 2001, plačila ni bilo več moč izvesti. Ob koncu leta smo iz te postavke vrnili v državni proračun skupaj 2,520 milijona tolarjev.


Poraba je v letu 2001 na vseh postavkah skupaj (upoštevana so tudi sredstva donacije v višini 2,142 milijona tolarjev) znašala 254,586 milijona tolarjev in je bila za 20,063 milijona tolarjev nižja od sredstev, ki so bila varuhu človekovih pravic dodeljena z zakonom o izvajanju državnega proračuna. Neporabljena sredstva po posameznih postavkah so bila v celoti vrnjena v državni proračun.

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.