Natisni vsebino

Introduction

Annual Report 1997 - Introduction

All human beings are born free and equal in dignity and rights.
(Universal Declaration of Human Rights, 1948)
 
Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings;
their protection and promotion is the first responsibility of governments.
(Vienna Declaration, 1993)


Article 43 of the Law on the Human Rights Ombudsman provides that the ombudsman should report on his work to the National Assembly (Državni zbor), conveying his findings on the level of respect for human rights and basic freedoms, and on the legal security of citizens of the Republic of Slovenia. The ombudsman is charged with submitting a report for the past year by 30 September of the current year.

The third regular annual report of the Human Rights Ombudsman was submitted to the speaker of the National Assembly on 5 June 1997. In 1997 the ombudsman’s report was read in the National Assembly for the first time; to be more precise, the first two annual reports were read. During its discussion of the reports the National Assembly expressed its support of the institution and work of the ombudsman and of the findings contained in the reports. The resolutions passed showed a high level of awareness of the importance of respecting and protecting human rights.

The summary of the annual report contains four chapters. Since the present report will be read in the year that we celebrate the fiftieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we attempt in the beginning of the annual report to make an overview according to the rights listed in the Universal Declaration and so illustrate the level to which certain guaranteed rights and the rights of some of the most sensitive groups in society are respected. There are also other findings, opinions and proposals of the ombudsman. The second chapter is devoted to a more detailed review of issues by individual area of the ombudsman's work; chapter three sets out general data on the working of the institution and statistics on complaints handled; the fourth chapter describes selected cases that were dealt with by the ombudsman.

A somewhat abbreviated version of the report has been made available in English. Its purpose is to present the work of the ombudsman to all those who are interested in the contents of the report, but who are unfamiliar with the Slovene language. In addition, we firmly believe that the report will be a useful source of information for all those interested in the current situation in the areas of human rights and legal security in the Republic of Slovenia.

 

Ljubljana, August 1998


Ivan Bizjak, Ombudsman

Letno poročilo 1997 - Uvod

 Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo
enako dostojanstvo in enake pravice.
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948)
 
Človekove pravice in temeljne svoboščine so
prirojene pravice vseh ljudi. Njihovo varovanje
in uveljavljanje je prva naloga vlad.
(Dunajska deklaracija, 1993)

 
 
Letno poročilo varuha človekovih pravic je prikaz načina in vsebine dela, problemov, ki jih srečujemo pri tem, njihovega razreševanja in zapletanja. Je zgoščen prikaz problemov, ki jih imajo prebivalci države z oblastjo, pa najsi bodo to kršitve temeljnih človekovih pravic ali slabo in neučinkovito izvajanje oblasti. Hkrati je letno poročilo izraz odgovornosti varuha do ljudi, katerim je namenjeno njegovo delo. Obravnavanje poročila v državnem zboru in upoštevanje vsebovanih ugotovitev s strani oblastnih organov pa kaže njihovo zavezanost in odgovornost do državljanov in drugih prebivalcev naše države.

Leto 1997 je prineslo prvo obravnavo poročila varuha v državnem zboru, natančneje obravnavo prvih dveh letnih poročil. Ob obravnavi poročil je državni zbor izrekel podporo instituciji in delovanju varuha ter v poročilih navedenim ugotovitvam. Sprejeti sklepi so pokazali visoko stopnjo zavedanja o pomembnosti spoštovanja in varovanja človekovih pravic. Uresničitev v sklepih postavljenih nalog - tako tistih, ki zavezujejo vlado, kot onih, ki jih je državni zbor naložil sebi - bo lahko pomembno pripomogla k črtanju nekaterih problemov, na katere se nam že kar upira znova in znova opozarjati. Seveda, če ne bo ostalo le pri sklepih. V letu 1997 še niso bili uresničeni, pričakujemo pa čimprejšnji ustrezen odziv vseh, na katere se nanašajo.

Ker prihaja pričujoče poročilo v obravnavo v letu, ko obhajamo petdesetletnico splošne deklaracije človekovih pravic, poskušamo v prvem poglavju prikazati raven spoštovanja nekaterih zagotovljenih pravic in pravic nekaterih najbolj občutljivih skupin. Navajamo tudi nekatere okoliščine, ki v naši državi slabo vplivajo na spoštovanje in uveljavljanje človekovih pravic.

Drugo poglavje prinaša pregled problematike po področjih varuhovega dela. Pri problemih, na katere smo opozarjali že v dosedanjih poročilih, ki še niso dokončno rešeni, navajamo le ugotovitve o ukrepih za njihovo odpravo. Seveda pa smo se v letu 1997 srečali z veliko novimi problemi. Med njimi so taki, ki so prizadeli le enega posameznika, pa tudi taki, ki zadevajo zelo širok krog ljudi. Nekatere smo razrešili, zato prikazujemo naše ukrepanje in način rešitve. Navajamo jih predvsem kot opozorilo, da se kaj podobnega ne bi ponavljalo. Pri nekaterih problemih pa končne rešitve do konca leta še ni bilo, zato navajamo svoj predlog za rešitev in pričakujemo dejaven odziv organa, ki je pristojen za razrešitev.

Tretje poglavje je namenjeno predvsem statističnim podatkom o opravljenem delu v letu 1997. Številke ne povedo vsega, odslikavajo pa vrsto problemov, ki najpogosteje tarejo ljudi, delež utemeljenih pritožb, resorje, kamor spadajo najpogostejše težave ljudi, in še marsikaj. V istem poglavju prinaša poročilo tudi druge podatke o delu varuha in njegove službe.

Kot je že v navadi v letnih poročilih varuha, je v četrtem delu mogoče najti opise nekaterih v letu 1997 zaključenih zadev. V tem delu zlasti navajamo takšne zadeve, ki niso posebej predstavljene v drugem poglavju, in s posameznimi primeri ilustriramo tam navedene ugotovitve. Z opisom obravnavanih primerov želimo predstaviti raznolikost problematike, različne načine dela varuha pri obravnavanju zadev, hkrati pa tudi prikazati nekatere probleme na način, kot jih doživlja posameznik.

Pogosto se postavlja vprašanje o učinkovitosti varuha. Za odgovor na to vprašanje je treba probleme, s katerimi se srečujemo, razdeliti na dve vrsti: sistemske, ki se nanašajo na večje pomanjkljivosti v delovanju države (zlasti nedodelanost zakonodaje in dolgotrajnost postopkov), in na posamične. Ob utemeljenih pobudah glede posamičnih problemov smo s praviloma dobrim sodelovanjem pristojnih organov prišli do ustreznih rešitev. Pri sistemskih problemih pa kaže, da tudi dolgoletno opozarjanje ne prinese rezultatov, zato žal na tem področju ni moč govoriti o velikih uspehih, kar pa seveda več pove o uspešnosti vlade in parlamenta kot pa varuha. V imenu posameznikov, ki jih problematika zadeva, tudi to pot opozarjamo na nekatere nepravilnosti, ki niso nove, v resnem upanju, da številnih od njih prihodnje leto ne bo treba več omenjati.

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.