Natisni vsebino

Method of closing cases

Annual Report 1997 - Statistics

Method of closing cases

Methods of closing cases include:

1. Explanation

It is clear from the content of the complaint received that the complaint does not fall within the competence of the ombudsman, or that other conditions for processing were not fulfilled.

2. Abridged procedure

We carried out the processing of the complaint as envisaged by law. We conducted the necessary inquiries, discussions, examinations of documentation, etc. On the basis of this we made a judgement about the content of the complaint and acted in one of the following ways

2.1 Explanation
This solution was used in cases where the complaint contained all the circumstances of the problem and the necessary documentation was enclosed, from which it was unambiguously clear what the problem was. In some cases we found that no violation of rights was involved and explained to the complainant the statutory basis of the problem. In other cases we found after conducting enquiries at the competent bodies that no irregularities had occurred. This also includes those cases where it has not been possible to intervene because of the length of procedures involved and the waiting list.

2.2 Intervention
We intervened at the competent bodies in order to solve the problem that the complainant had brought to the ombudsman. The most frequent occasions that this method was used were cases where a complainant had come to us to have a procedure speeded up.

2.3. Opinion
After detailed study of a received complaint we gave the competent body our opinion with regard to the method of dealing with and solving the problem.

2.4. Proposal
After detailed study of a received complaint we proposed the necessary procedures for dealing with and solving the problem to the competent body.

3. Friendly settlement

After the intervention of the ombudsman the competent body accepted a mutually satisfactory solution to the problem, so that further intervention by the ombudsman was unnecessary.

4. Investigation

In cases where even after inquiries in relation to an individual problem had been made open questions remained and the views of the ombudsman and the official body concerned differed as to the solution to the problem, an investigation was carried out.

5. Suspension

The decision to suspend treatment of a complaint is taken because of lack of interest from the complainant in cooperation on processing or further processing of the complaint because of the removal of the original causes for complaint, etc.

Table 5: Resolved complaints by method of closing cases (comparision 1997/1996)

Method of closing cases

1996

1997

Index (97/96)

Number

Share

Number

Share

1. Explanation

1,183

36.0%

1,012

30.3%

85.6

2. Abridged procedure (total)

1,920

58.5%

2,143

64.1%

111.6

2.1 Abridged procedure - explanation

1,272

38.8%

1,487

44.5%

116.9

2.1 Abridged procedure - intervention

550

16.8%

566

16.9%

102.9

2.1 Abridged procedure - opinion

63

1.9%

61

1.8%

96.8

2.1 Abridged procedure - proposal

35

1.1%

29

0.9%

82.9

3. Friendly settlement

4

0.1%

0

0%

/

4. Investigation

2

0.1%

0

0%

/

5. Suspension

173

5.3%

187

5.6%

108.1

TOTAL

3,282

100.0%

3,342

100.0%

101.8

 

Letno poročilo 1997 - Statistika

Način zaključitve zadev

Tabela 3.3.9. vsebuje podatke o številu zaključenih zadev po posameznih načinih zaključitve, med katerimi so:

1. Pojasnilo:

Že iz same vsebine prejete pobude je bilo razvidno, da pobuda ne spada v pristojnost varuha oziroma da niso bili izpolnjeni drugi pogoji za obravnavo. Sem smo vključili predvsem očitno neutemeljene in tiste pobude, ki niso izpolnjevale osnovnih pogojev za obravnavo. V nekaterih primerih smo pobudniku posredovali informacije, pojasnila oziroma navodila, kaj naj stori oziroma kam naj se obrne v zvezi z rešitvijo njegovega problema.

2. Skrajšani postopek:

Izvedli smo postopek obravnave pobude, ki ga predvideva zakon. Opravili smo potrebne poizvedbe, pogovore, pregled dokumentacije ipd. Na tej podlagi smo presodili o vsebini pobude in ravnali na enega od naslednjih načinov:
2.1. Pojasnilo:
Ta način zaključitve smo uporabili v primerih, ko so bile v pobudi navedene vse okoliščine problema ter priložena potrebna dokumentacija, iz katere je bilo nedvoumno razvidno, kakšna je problematika, v zvezi s katero se je pobudnik obrnil na varuha. V nekaterih zadevah smo ugotovili, da ne gre za kršitev pravic, in pobudniku pojasnili zakonsko podlago obravnavanega problema. V drugih primerih smo po opravljenih poizvedbah pri pristojnih organih ugotovili, da ne gre za storjeno nepravilnost. V ta del spadajo tudi tisti primeri, kjer glede na dolgotrajnost postopkov ob upoštevanju vrstnega reda obravnavanja ni bilo mogoče posredovati.

2.2. Intervencija za rešitev:
Pri pristojnih organih smo posredovali za rešitev problema, s katerim se je pobudnik obrnil na varuha. Največkrat smo tako ravnali tedaj, ko se je pobudnik obrnil na nas zaradi pospešitve postopka.

2.3. Mnenje:
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi prejete pobude posredovali svoje mnenje glede načina obravnavanja in rešitve problema.

2.4. Predlog:
Pristojnemu organu smo po podrobni proučitvi pobude predlagali potrebne postopke v zvezi z rešitvijo problema.

3. Poravnava:

Po posredovanju varuha je pristojni organ sprejel sporazumno rešitev v zvezi s problemom, tako da nadaljnje posredovanje varuha v zadevi ni bilo potrebno.

4. Preiskava:

V primerih, ko so ostala v zvezi s posameznim problemom tudi po opravljeni poizvedbi še vedno odprta oziroma nerešena vprašanja ter nasprotna stališča med varuhom in pristojnimi organi v zvezi z rešitvijo problema, smo izvedli preiskavo.

5. Ustavitev:

Postopek obravnavanja pobude pri varuhu je bil ustavljen, ker pobudnik ni bil zainteresiran za sodelovanje v obravnavi oziroma za nadaljevanje obravnave pobude, zaradi odprave vzrokov, ki so privedli do vložitve pobude pri varuhu ipd.

Med vsemi zadevami, zaključenimi v letu 1997 (3.342), je bilo 2.143 zadev oziroma 64,1 odstotka zaključenih s pojasnilom ter 1.012 zadev oziroma 30,3 odstotka po skrajšanem postopku.

Če primerjamo delež zaključenih zadev po posameznih načinih zaključitve v letih 1996 in 1997, ugotovimo, da je bilo v letu 1997 manj zadev zaključenih s pojasnilom (v 1996. letu 36,0 odstotka vseh zaključenih zadev, v 1997. letu 30,3 odstotka), večji delež zadev pa je bil zaključen po skrajšanem postopku (v 1996. letu 58,5 odstotka, v 1997. letu 64,1 odstotka vseh zaključenih zadev).

Slika 3.3.8. prikazuje deleže posameznih načinov zaključitev pobud v letu 1997. 

Tabela 3.3.9.

NAČIN ZAKLJUČITVE

LETO 1996

LETO 1997

Indeks (97/96)

Število

Delež

Število

Delež

1. POJASNILO

1.183

36,0%

1.012

30,3%

85,6

2. SKRAJŠANI POSTOPEK

1.920

58,5%

2.143

64,1%

111,6

2.1 skrajšani postopek - pojasnilo

1.272 

38,8% 

1.487 

44,5% 

116,9 

2.2 skrajšani postopek - intervencija za rešitev

550 

16,8% 

566 

16,9% 

102,9 

2.3 skrajšani postopek - mnenje

63 

1,9% 

61 

1,8% 

96,8 

2.4 skrajšani postopek - predlog

35 

1,1% 

29 

0,9% 

82,9 

3. PORAVNAVA

4

0,1%

/

/

/

4. PREISKAVA

2

0,1%

/

/

/

5. USTAVITEV

173

5,3%

187

5,6%

108,1

SKUPAJ ZAKLJUČENE ZADEVE

3.282

100%

3.342

100%

101,8


Slika 3.3.8.

V PRIPRAVI

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.