Natisni vsebino

Justifiability of complaints

Annual Report 1997 - Statistics

Justifiability of complaints

Table 6 shows complaints resolved in 1997 in terms of the justifiability of complaints lodged with the ombudsman. Of the 3,342 complaints lodged in 1997, 732 were justified or partly justified, which is 21.9 per cent of all complaints which the ombudsman completed processing in 1997. We found that the share of justified complaints remained pretty much unchanged (in 1995 26.0 per cent of completed complaints were justified or partly justified, and in 1996, 26.1 per cent).

If we compare these figures with figures from other countries we find that this is a comparatively high percentage of justified complaints, especially because of unreasonably long procedures. A decision outside the legal deadline in administrative procedures or outside a reasonable deadline in court procedures (a few years) means that the lodging of complaint with the ombudsman is justified. 

Table 6: Resolved complaints by justiability (comparision 1997/1996)

Justifiability of the complaint

1996

1997

Index (97/96)

Number

Share

Number

Share

1. Outside ombudsman’s jurisdiction

461

14.0%

426

12.7%

92.4

2. No basis for processing (total)

1,644

50.1%

1,893

56.6%

115.1

2.1 No basis for processing

429

13.1%

653

19.5%

152.2

2.2 Early

200

6.1%

118

3.5%

59.0

2.3 Late

13

0.4%

13

0.4%

100.0

2.4 Insulting, anonymous

23

0.7%

40

1.2%

173.9

2.5 Obviously unjustified

64

1.9%

35

1.0%

54.7

2.6 Incomplete application

44

1.3%

12

0.4%

27.3

2.7 Lack of co-operation by the complainant

157

4.8%

161

4.8%

102.5

2.8 Case still in procedure

438

13.3%

550

16.5%

125.6

2.9 No legal measures taken

48

1.5%

44

1.3%

91.7

2.10 Affairs of minor importence

35

1.1%

59

1.8%

168.6

2.11 Withdrawal of complaint

45

1.4%

55

1.6%

122.2

2.12 For information

148

4.5%

153

4.6%

103.4

3. Unjustified

302

9.2%

252

7.6%

82.9

4. Partially justified

266

8.1%

273

8.2%

102.6

5. Justified

590

18.0%

459

13.7%

77.8

6. Grounds could not be established

19

0.6%

39

1.2%

205.3

TOTAL

3,282

100.0%

3,342

100.0%

101.8

 

Letno poročilo 1997 - Statistika

Utemeljenost pobud

V tabeli 3.3.10. je prikazana razdelitev zaključenih zadev glede na ugotovljeno utemeljenost. Med 3.342 zadevami, zaključenimi v letu 1997, je bilo 732 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar je 21,9 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1997 končan. V primerjavi s predhodnimi leti se je delež utemeljenih pobud nekoliko zmanjšal (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0 odstotkov zaključenih zadev, v letu 1996 pa 26,1 odstotka).

Razlog za to gre iskati v številnih nerazumno dolgih postopkih. Če gre za odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih, štejemo namreč, da je pobuda pri varuhu utemeljena.

V primerjavi s sorodnimi institucijami v drugih državah je delež utemeljenih pobud razmeroma visok.  

Slika 3.3.9. prikazuje zadeve, zaključene v letu 1997, glede na utemeljenost pobud.

Tabela 3.3.10.

UTEMELJENOST POBUDE

LETO 1996

LETO 1997

Indeks (97/96)

Število 

Delež

Število 

Delež

1. NEPRISTOJNOST VARUHA

461

14,0%

426

12,7%

92,4

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj)

1.644

50,1%

1.893

56,6%

115,1

2.1 ni pogojev za obravnavo

429 

13,1%

653

19,5%

152,2 

2.2 preuranjena

200 

6,1%

118

3,5%

59,0 

2.3 prepozna

13 

0,4%

13

0,4%

100,0 

2.4 žaljiva, anonimna

23 

0,7%

40

1,2%

173,9 

2.5 očitno neutemeljena

64 

1,9%

35

1,0%

54,7 

2.6 nepopolna pobuda

44 

1,3%

12

0,4%

27,3 

2.7 nesodelovanje pobudnika

157 

4,8%

161

4,8%

102,5 

2.8 zadeva še v postopku

438 

13,3%

550

16,5%

125,6 

2.9 ni bilo uporabljeno pravno sredstvo

48 

1,5%

44

1,3%

91,7 

2.10 manj pomembna zadeva

35 

1,1%

59

1,8%

168,6 

2.11 umik pobude

45 

1,4%

55

1,6%

122,2 

2.12 v vednost

148 

4,5%

153

4,6%

103,4

3. NEUTEMELJENA

302

9,2%

252

7,6%

82,9

4. DELNO UTEMELJENA

266

8,1%

273

8,2%

102,6

5. UTEMELJENA

590

18,0%

459

13,7%

77,8

6. UTEMEL. NI MOGOČE UGOTOVITI

19

0,6%

39

1,2%

205,3

SKUPAJ

3.282

100%

3.342

100%

101,8


Slika 3.3.9.

V PRIPRAVI

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.