Natisni vsebino

2. Review of problems by individual area

Letno poročilo 1997 - Poglavje 2

PREGLED PROBLEMATIKE PO POSAMEZNIH PODROČJIH

To poglavje podrobno predstavlja problematiko, ki jo obravnavamo. Problematika, ki izhaja iz obravnavanih pobud, je razdeljena po področjih dela varuha. Ob posameznih problemih so opisani tudi naši predlogi, mnenja in priporočila za njihovo razrešitev.

V posameznih podpoglavjih tega poglavja za posamezno področje dela varuha uvodoma navajamo primerjavo števila zadev, prejetih v letu 1997, v primerjavi z letom poprej, primerjavo med številom obravnavanih in zaključenih zadev v letu 1997 z letom 1996, navajamo ugotovljene premike po posameznih področjih v primerjavi z ocenami, ugotovitvami, mnenji in predlogi iz prejšnjih dveh poročil ter probleme, ki so se pojavili ali pokazali na novo. Problemov, na katere smo opozarjali že vprejšnjih poročilih in še niso dokončno rešeni, ponovno ne opisujemo, navajamo pa ugotovitve o ukrepih za njihovo odpravo. Podana je tudi ocena aktivnosti organov, ki so se nanašale na odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob obravnavi posameznih zadev. Ugotavljamo, da pri kompleksnejših problemih večinoma ni bilo dovolj storjenega za njihovo dokončno razrešitev. Seveda pa navajamo tudi primere, kjer so bile pomanjkljivosti odpravljene.

Vsebina poglavja 2

2.1. Ustavne pravice
2.2. Omejitve osebne svobode
2.3. Socialna varnost
2.4. Delovnopravne zadeve
2.5. Upravne zadeve
2.6. Sodni in policijski postopki
2.7. Okolje in prostor
2.8. Gospodarske javne službe
2.9. Stanovanjske zadeve
2.10. Ostale zadeve

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.