Natisni vsebino

Complaints being processed

Annual Report 1996 - Statistics

Complaints being processed

Table 3.3.2 contains figures relating to the total number of complaints dealt with by the office of the Ombudsman in 1996. The figures in individual columns include:

  • received in 1996: complaints received by the Ombudsman between 1 January 1996 and 31 December 1996.
  • brought forward from 1995: complaints received in 1995 which were not resolved by 31 December 1995 with the result that processing continued in 1996.
  • reopened complaints: cases received in 1995 which as at 31 December 1995 were resolved but which were again brought before the ombudsman in 1996 with the result that the processing of already closed cases continued into a second phase. The most common cases of cases being reopened were cases where the ombudsman completed the first phase of processing but despite the assurance of the official body concerned the problem was not solved even after the expiry of the agreed deadline, or cases where after processing was completed new facts and circumstances came to light because of which it was appropriate to continue processing to a new phase. It should be stressed that cases reopened in 1996 were not counted as complaints received in 1996 (because new cases were not opened), but only in the total number of complaints dealt with by the ombudsman’s office in 1996.

There were many examples of plaintiffs applying to us after their initial complaints had been processed with regard to a different problem. In such situations new cases were opened and included among the complaints received in 1996.

Table 3.3.2

AREA OF OMBUDSMAN’S WORK

 

NUMBER OF COMPLAINTS PROCESSED

Percentage of complaints processed by area


Received 1996


Brought forward from 1995


Reopened cases


Total

1. Constitutional rights

37

15

11

63

1,6%

2. Restriction of personal freedom

145

14

41

200

5,0%

3. Social security

302

49

118

469

11,8%

4. Labour relations

88

27

42

157

3,9%

5. Administrative affairs

521

147

200

868

21,8%

6. Court and police procedures

761

81

194

1.036

26,0%

7. Environment

75

25

22

122

3,1%

8. Commercial public services

33

6

10

49

1,2%

9. Housing matters

141

29

94

264

6,6%

10. Others

410

84

259

753

18,9%

TOTAL

 

2.513

477

991

3.981

100,0%


Figure 3.3.2

 

Pobude v obravnavi

V tabeli 3.3.2. so prikazani podatki o skupnem številu pobud v obravnavi pri varuhu v letu 1996, pri čemer podatki v posameznih stolpcih vključujejo:

  • Prejete v letu 1996: Pobude, ki jih je varuh prejel od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996.
  • Prenos iz leta 1995: Pobude, prejete v letu 1995, ki 31. decembra 1995 še niso bile zaključene, tako da se je njihovo obravnavanje nadaljevalo v letu 1996.
  • Ponovno odprte zadeve: Zadeve, prejete v letu 1995, ki so bile na dan 31. decembra 1995 sicer zaključene, v letu 1996 pa so se pobudniki v isti vsebinski zadevi ponovno obrnili na varuha, tako da se je obravnavanje predhodno že zaključenih zadev nadaljevalo z obravnavo v drugi fazi postopka. Najpogosteje so se zadeve ponovno odprle v primerih, ko je bila prva faza obravnavanja pobude pri varuhu že končana, vendar kljub zagotovilu pristojnega organa tudi po preteku dogovorjenega roka problem ni bil rešen oziroma v primerih, ko so po končanem obravnavanju pobude nastopila nova dejstva in okoliščine, zaradi katerih je bilo smotrno postopek obravnavanja pobude nadaljevati z novo fazo postopka. Poudariti je treba, da ponovno odprtih zadev v letu 1996 nismo upoštevali med pobudami, prejetimi v letu 1996 (ker se niso odprle nove zadeve), temveč le v skupnem številu pobud v obravnavanju pri varuhu v letu 1996. 

Pogosti so bili primeri, ko  so se pobudniki po končanem obravnavanju njihove zadeve ponovno obrnili na nas v zvezi z drugim vsebinskim problemom. V teh primerih so se odprle nove zadeve, ki so vključene med pobudami, prejetimi v letu 1996.

Tabela 3.3.2.

PODROČJE DELA VARUHA

 

ŠTEVILO POBUD V OBRAVNAVI

Delež pobud v obravnavi po področjih

Prejete v letu 1996

Prenos iz leta 1995

Ponovno odprte zadeve

Skupaj

 

1. Ustavne pravice

 

37

 

15

 

11

 

63

 

1,6%

 

2. Omejitve osebne svobode

 

145

 

14

 

41

 

200

 

5,0%

 

3. Socialna varnost

 

302

 

49

 

118

 

469

 

11,8%

 

4. Delovnopravne zadeve

 

88

 

27

 

42

 

157

 

3,9%

 

5. Upravne zadeve

 

521

 

147

 

200

 

868

 

21,8%

 

6. Sodni in policijski postopki

 

761

 

81

 

194

 

1.036

 

26,0%

 

7. Okolje in prostor

 

75

 

25

 

22

 

122

 

3,1%

 

8. Gospodarske javne službe

 

33

 

6

 

10

 

49

 

1,2%

 

9. Stanovanjske zadeve

 

141

 

29

 

94

 

264

 

6,6%

 

10. Ostalo

 

410

 

84

 

259

 

753

 

18,9%

 

SKUPAJ

 

2.513

 

477

 

991

 

3.981

 

100,0%


Slika 3.3.2.

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.