Natisni vsebino

3.1. Administrative information

Annual Report 1996

ADMINISTRATIVE INFORMATION

Employees

As at 31 December 1996 the number of employees at the Office of the Human Rights Ombudsman was 18, not including the ombudsman and his three deputies. Of these employees eleven are university graduates (nine law graduates, one social worker and one economist), three have other higher education qualifications and four have secondary education qualifications (Table 3.1.1 shows the educational structure of Office employees, excluding the ombudsman and his deputies).

Table 3.1.1: Office Employees by level of professional education and sex as at 31 December 1996

Finance

In 1996 the National Assembly of the Republic of Slovenia set aside 261.4 million tolars (app. US$ 1.6 million) for the work of the Human Rights Ombudsman, of which 245.8 million tolars (app. US$ 1.57 million) was used.

Premises

In 1996 the Human Rights Ombudsman operated from hired premises. In December the Office of the Human Rights Ombudsman moved to new premises owned by the state. Since 31 December 1996 the head office of the institution has been located at Dunajska Cesta 56 in Ljubljana. In view of the constitutional and statutory status of the ombudsman as an independent institution, this move to our own premises has meant that, in addition to the financial independence that we have enjoyed ever since the office was established, we are now also independent in the sense of having public premises at our disposal.

Information system

In January 1996 the Human Rights Ombudsman introduced a computerised office management system. Using this system every employee is able to establish at any time the number of complaints lodged and find out what stage an individual complaint has reached, what the content of a complaint is, the name of the employee who is dealing with the complaint, the statement of the complainant or affected person, and the state body, local government body or public authorities to which the complaint relates. All post received and sent by the Office is entered in the database, as are records (in the form of official notes) of all conversations (either in person or over the telephone) with those lodging complaints and other individuals who come to us for explanations, advice and information on complaints lodged with the Office. An information system of this type is an extremely valuable tool for the work of every employee of the Office, since it enables him or her to provide the complainant with the most up-to-date information on the resolution of the complaint, and to find out at any given moment what the Office is doing with regard to individual cases. The system also enables us to collate important statistical data.

Freephone number

In 1996, as in 1995, the ombudsman operated a free telephone line during office hours to provide explanations, advice and information on complaints lodged with the ombudsman.

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

Organizacija

S poslovnikom je varuh določil, da je služba varuha človekovih pravic organizirana v uradu, ki ga vodi generalni sekretar. Notranjo organizacijo službe je na začetku svojega delovanja varuh uredil z začasnim organizacijskim aktom, v letu 1996 pa je na podlagi izkušenj več kot enoletnega delovanja izdal pravilnik o notranji organizaciji urada, s katerim je določil notranjo organizacijo urada, imena organizacijskih enot, njihovo delovno področje in načine vodenja, usklajevanje dela ter pooblastila in odgovornosti uslužbencev (organizacijska shema urada je predstavljena v sliki 3.1.1.).

Z aktom o sistemizaciji delovnih mest je v uradu poleg generalnega sekretarja, vodje kabineta varuha in vodje strokovne službe sistemiziranih 24 delovnih mest, od česar je v kabinetu varuha sistemiziranih 12, v strokovni službi šest in v službi generalnega sekretarja šest delovnih mest.

Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCp) je sicer določil, da je sedež varuha v Ljubljani, vendar je varuh svoje delovanje s poslovnikom uredil tako, da je prisoten tudi na drugih območjih Slovenije. S takim načinom dela smo začeli že v letu 1995, v letu 1996 pa ga nadaljevali. Poslovanje zunaj sedeža je posebej opisano v poglavju 3.2.
 

Slika 3.1.1.: Organizacijska shema Urada varuha človekovih pravic

V PRIPRAVI...
 

Brezplačna telefonska številka

Tako kot v letu 1995 je bilo tudi v letu 1996 kadarkoli med delovnim časom za pojasnila,

nasvete in informacije o vloženih pobudah v Urad varuha človekovih pravic moč poklicati po brezplačni telefonski številki 080 15 30.

Službena izkaznica

Varuh, namestniki varuha, funkcionarji in pooblaščeni uslužbenci urada se pri svojem delu izkažejo s službeno izkaznico. Varuh človekovih pravic je v letu 1996 skladno s poslovnikom izdal pravilnik o službenih izkaznicah varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada varuha človekovih pravic, s katerim je določil obrazec službene izkaznice ter obrazec pooblastil varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev urada, uredil postopek njene izdaje in zamenjave.

Informacijski sistem

V Uradu varuha človekovih pravic je bila januarja 1996 uvedena računalniška aplikacija pisarniškega poslovanja. Aplikacija je bila uvedena z namenom vzpostaviti v uradu tak informacijski sistem, na podlagi katerega je vsakemu uslužbencu omogočeno v vsakem trenutku ugotoviti število prejetih pobud, stanje reševanja posamezne pobude, vsebino pobude, uslužbenca, ki rešuje pobudo, navedbo pobudnika ali prizadetega ter državni organ, organ lokalne samouprave oziroma nosilca javnega pooblastila, na katerega se pobuda nanaša. V aplikacijo se vnaša vsa prispela in odposlana pošta urada ter v obliki uradnih zaznamkov vsi opravljeni pogovori, tako osebni kot tudi telefonski, s pobudniki in drugimi posamezniki, ki se na urad obračajo za pojasnila, informacije in nasvete o vloženih pobudah. Tak informacijski sistem je zelo dragocen pripomoček za delo vsakemu uslužbencu urada, saj omogoča, da pobudniku posreduje najažurnejše informacije o reševanju njegove pobude, vsak trenutek pa lahko ugotovi tudi ravnanje urada v posameznih primerih. Aplikacija omogoča tudi ugotovitev statističnih podatkov, pomembnih za delo urada.

Finance

Državni zbor Republike Slovenije je za delo varuha človekovih pravic v letu 1996 na varuhov predlog določil sredstva v višini 261,4 milijona tolarjev, od česar je bilo porabljenih 245,8 milijona tolarjev.

Na proračunskih postavkah, ki se nanašajo na finančna sredstva za izplačilo plač uslužbencev urada, je bila poraba sredstev zaradi manjše zasedbe delovnih mest od predvidene in dejstva, da v porabo niso bila vključena sredstva za plače zaposlenih v decembru 1996, nižja od zakonsko določene in je znašala 94,6 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki).

Tudi v letu 1996 so pomenila več kot polovico izdatkov na postavki materialni in drugi stroški sredstva, namenjena plačilu najemnine in obratovalnih stroškov. Urad varuha je namreč vse leto 1996 posloval v najetih poslovnih prostorih in se je v lastne prostore preselil šele konec leta 1996. Preostali del so stroški, ki izhajajo neposredno iz dela urada varuha. V letu 1996 je bilo na tej postavki porabljenih 39,6 milijona tolarjev, od tega za plačilo najemnine približno 20,4 milijona tolarjev.

Za investicije je bilo porabljenih skupaj 111,2 milijona tolarjev, pri čemer je plačilo drugega dela pogodbenih obveznosti za nakup poslovnih prostorov znašalo 95 milijonov tolarjev, za pisarniško opremo smo porabili 11,7 milijona tolarjev, za dograditev informacijskega sistema in nakup računalniške opreme pa je bilo porabljenih 4,4 milijona tolarjev.

Zaposleni

Na dan 31. decembra 1996 je bilo v Uradu varuha človekovih pravic brez varuha in treh namestnikov varuha zaposlenih 18 uslužbencev, od tega 11 z visoko (med njimi devet diplomiranih pravnikov, en diplomirani socialni delavec in en diplomirani ekonomist), trije z višješolsko in štirje s srednješolsko izobrazbo (v tabeli 3.1.1. so prikazani podatki o zaposlenih v uradu varuha na dan 31. decembra 1996 po stopnji strokovne izobrazbe in spolu - varuh in namestniki varuha niso všteti).

Med letom je v uradu opravljalo pripravništvo pet pripravnikov in sicer štirje s končano visoko strokovno izobrazbo in eden z višjo. Dva pripravnika smo po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu zaposlili v uradu varuha za nedoločen čas, dvema bo pripravništvo poteklo šele v letu 1997, eden pa se je po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zaposlil v državni upravi. V uradu smo omogočili študentki tretjega letnika Pravne fakultete v Mariboru opravljanje obvezne prakse med študijem.

Tabela 3.1.1.: Zaposleni v uradu po stopnji strokovne izobrazbe in po spolu na dan 31.12.1996 

Spol  Število zaposlenih  Stopnja strokovne izobrazbe  
Visoka  Višja   Srednja 
Moški  7  5  1  1 
Ženske  11  6  2  3 
SKUPAJ  18  11  3  4 


Izobraževanje

Za uslužbence urada sta bila oktobra 1996 organizirana delovni posvet in delavnica. Posvet in delavnica sta bila namenjena vsem uslužbencem urada. Na posvetu so bili predstavljeni in obrazloženi organizacijski in drugi akti urada, pisarniško poslovanje ter informacijski tokovi v uradu, opravljena je bila tudi obravnava poročila o delu varuha v letu 1995. Delavnica je potekala v skupinah, na njej so bili podrobneje predstavljeni način dela varuha, načela in uporaba pooblastil po ZVarCp, obravnavani so bili naključno izbrani primeri in sicer od prejema pobude do izdelave odgovorov, izdelave poizvedb in priprave mnenj.

Prostori

Varuh človekovih pravic je v letu 1996 posloval v najetih poslovnih prostorih. Decembra 1996 se je varuh preselil v nove poslovne prostore, katerih lastnik je država. Sedež urada varuha je tako od 31. decembra 1996 na Dunajski cesti 56 v Ljubljani. Glede na ustavno in zakonsko določen status varuha - samostojnost in neodvisnost - je varuh tako poleg finančne neodvisnosti, ki jo je dosegel takoj ob vzpostavitvi, s preselitvijo v lastne prostore dosegel tudi neodvisnost v smislu razpolaganja s prostori, ki so državna last.

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.