Natisni vsebino

1. Introduction

Annual Report 1996 - Introduction

Article 43 of the Law on the Human Rights Ombudsman provides that the ombudsman should report on his work to the National Assembly, conveying his findings on the level of respect for human rights and basic freedoms, and on the legal security of citizens of the Republic of Slovenia. The ombudsman is charged with submitting a report for the past year by 30 September of the current year.

The second regular annual report of the Human Rights Ombudsman, describing the work of the institution from 1 January to 31 December 1996, was submitted to the speaker of the National Assembly (Dr?avni zbor) on 23 May 1997.

A somewhat abbreviated version of the report has been made available in English. Its purpose is to present the work of the ombudsman to all those who are interested in the contents of the report, but who are unfamiliar with the Slovene language. In addition, we firmly believe that the report will be a useful source of information for all those interested in the current situation in the areas of human rights and legal security in the Republic of Slovenia.

The summary of the annual report (1) contains four chapters, the first providing a general assessment of the level of respect for human rights, plus the findings, opinions and proposals of the ombudsman; the second chapter is devoted to a more detailed review of issues by individual area of the ombudsman's work; chapter three sets out general data on the working of the institution and statistics on complaints handled; the fourth chapter describes selected cases that were dealt with by the ombudsman.

 

 

 

“Za človeka gre!”
(dr. A. Trstenjak)


Poročilo varuha človekovih pravic za leto 1996 je drugo redno letno poročilo, ki ga skladno z zakonom o varuhu človekovih pravic posredujemo v obravnavo državnemu zboru. Predstavlja ugotovitve, predloge in mnenja varuha, pregled problematike po področjih, opis nekaterih zaključenih primerov, pa tudi statistične in podobne podatke.

Institucija varuha človekovih pravic se je v drugem letu svojega delovanja po naši oceni dodobra uveljavila. Izboljšalo se je poznavanje in razumevanje njenih pristojnosti in možnosti, čeprav še vedno niso redki primeri napačnega pojmovanja njene vloge. Vendar se s podobnimi težavami srečujejo tudi sorodne institucije z več kot desetletno tradicijo.

Drugo poročilo varuha človekovih pravic že omogoča nekatere primerjave. Če primerjamo leto 1996 s predhodnim, ugotavljamo, da se je število pobud povečalo. Kljub kadrovskim okrepitvam smo le s skrajnimi napori kos tako velikemu številu zadev, posebej še zato, ker je čedalje več tudi drugih stikov z ljudmi, ki od nas želijo nasvete, pojasnila in podobne oblike pomoči.

Vsebina pobud se v večji meri nanaša na probleme, ki sodijo v pristojnost varuha. Bistveno se je zmanjšalo število tistih pobudnikov, ki so v novi instituciji videli le še dodatno možnost za pritožbo, čeprav je šlo za star problem, ki ga ni mogoče razrešiti v korist pobudnika, na primer za sodno odločitev, s katero se pobudnik ni sprijaznil, čeprav je postala pravnomočna že pred mnogimi leti. Takšna sprememba strukture pobud pa seveda zahteva bolj poglobljeno, temeljito, zato pa tudi dolgotrajnejše delo z večino pobud.

Prvo in drugo leto delovanja varuha pa je mogoče primerjati tudi po obravnavani problematiki. V tem poročilu smo se, kolikor se je le dalo, izogibali ponavljanju opisov nekaterih problemov, ki smo jih podrobneje prikazali, dali o njih svoje mnenje ali predlog za rešitev že v prejšnjem poročilu. Seveda pa večino od njih tudi to pot navajamo, saj se je prav malo problemov medtem razrešilo. O nekaterih problemih podajamo svoja podrobnejša mnenja in predloge, ki so plod podrobnejše obravnave ali spoznanj ob novih pobudah, ki so se nanašale na isti problem.

Tokratno poročilo je zasnovano tako, da od splošnega prehaja k posebnemu. V prvem poglavju navajamo ocene, ugotovitve, mnenja in predloge varuha, ki se nanašajo na bistvene probleme glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne varnosti v državi. Drugo poglavje predstavlja pregled problemov po posameznih področjih dela varuha in naša stališča do njih. Na koncu, v četrtem poglavju, so opisani nekateri zanimivejši zaključeni primeri. Vmes pa v tretjem poglavju predstavljamo statistične podatke, informacije o instituciji varuha in način ter oblike dela.

Poročilo bo doseglo svoj namen, če bodo vsi, ki ga bodo obravnavali in uporabljali, imeli pred očmi človeka, ki se sooča s tu opisanimi problemi. V imenu teh ljudi, ki smo jih srečevali in jim skušali pomagati, priporočamo drugo letno poročilo varuha človekovih pravic vsem, ki jih zadeva, v temeljit razmislek. Naj bo spodbuda za odpravljanje in preprečevanje nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki ljudi prizadenejo!

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.