Natisni vsebino

Marjeta Mihilič

Zagovorništvo otrok in mladostnikov

Marjeta Miholič, Mladinski dom Jarše

NE DATI PRISTANKA

Na življenje, kjer je človek obravnavan kot predmet, kot stvar, kot material, ker s pristankom zanikamo človekovo dostojanstvo.

V sistem zaščite otrok in mladostnikov sodijo tudi vzgojni zavodi, mladinski domovi in stanovanjske skupine, ki so namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji. Danes je vzgoja v teh ustanovah usmerjena k večanju samostojnosti in kompetentnosti uporabnikov ter zavezana etiki, ki je pogojena z zavezo pravu, katerega posebno poglavje so otrokove pravice.

Slovenski pravni sistem nas z zakoni in konvencijami  zavezuje, da je naša skrb usmerjena v korist otroka ali mladostnika,

toda:                                  

AN, oddan v stanovanjsko skupino, zaradi šolske neuspešnosti, beganja od doma, kraj in vlomnih tatvin. Zakaj kraje? AN odgovarja: »Kraje in vlomi so mi omogočili, da sem končno  za mojo družino obstojal, da sem postal resničen:«  Družina ga zaradi »sramote« do »nadaljnjega« odkloni, tako da na izhode in počitnice hodi k sorodnici, svoj materialni položaj pa rešuje s štipendijo in počitniškim delom. Tudi po uspešno zaključenih letnikih srednje šole družina vztraja pri »do nadaljnjega«. AN se odloči za pridobitev preživnine preko tožbe. Postopek je stekel, vendar po petih letih postopek še ni zaključen,

 
BN, sprejeta na lasno željo v stanovanjsko skupino. Dokaj hitro pove, da je žrtev spolnih zlorab od petega leta naprej. Poda prijavo na policijo. Do tega , da je bil spis izročen tožilstvu je trajalo leta. Primer je dobil sodni epilog po osmih letih,

CN, razlogi za namestitev so bili samomorilnosti in izločitev iz matične družine, zaradi spolnih zlorab. Postopek teče, imenovana je tudi odvetnica, ki svoje delo zaključi , ko dekle postane polnoletna  in to  tako, da jo obvesti, da se so njene naloge  z dekletovo  polnoletnostjo  zaključile. Teče tretjo leto, pa …?,

DN in EN, brata, ki sta sprejeta v stanovanjsko skupino, ker sta prerasla zavodski okvir. Njuno otroštvo je obdobje zanemarjanja , zlorab (fizičnih, čustvenih, materialnih,..) v družini alkoholikov in kasneje tudi v rejniški družini alkoholikov . Sledi oddaja v zavod, kjer pa  sta ocenjena kot šolsko neuspešna in vedenjsko težavna , kar je tudi razlog za premestitev v stanovanjsko skupino. Življenju v družini in rejniški družini alkoholikov,  sledi osem let bivanja  v zavodu in stanovanjski skupini in končno po zaključenem šolanju s polnoletnostjo, osamosvojitev. Danes se prebijata skozi življenje s honorarnimi , slabo plačanimi zaposlitvami in na vprašanje o počutju odgovarjata s vprašanjem: »Kako se pa naj imamo, mi mali ljudje…«

dejstva iz NN življenj, kažejo, da ob dobro urejenem sistemu pomoči, ob še tako dobrih namenih, sistem  deluje tako, da  žrtev sprejme vlogo žrtve, kot edino njemu dostopno resničnost. Kakšen  mora  biti njih klic na pomoč, da bodo- bomo postali resnični?

Institut zagovorništva naj pomeni množitev možnosti za uresničevanje otrokovih pravic.  Konkretno na področju izven družinske vzgoje to pomeni, da ima otrok ali mladostnik možnost pridobiti podporo in oporo nevtralne osebe, ki ima strokovne in človeške kompetence,  hotenje in moč, da v primerih, ko so kršene  pravice, prevzame funkcijo zaščite njegovih pravic. Z otrokom ali mladostnikom sta partnerja, ki v dialogu  iščeta najustreznejše rešitve za njegovo dobrobit. Uvedba instituta zagovorništva je ustanovam za izven družinsko vzgojo  lahko le podpora in hkrati zaščita v zavezanosti le teh k spoštovanju človekovih pravic, poudarjanju vrednot, ki so skupne različnim tradicijam, zagotavljanju pluralizma in s tem legitimnosti njih delovanja.

Neodložljivo življenja nam ne daje alibija za umik in pasivnost, na nas pa je, kaj bomo izbrali!?!

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt