Natisni vsebino

Irena Papež

Zagovorništvo otrok in mladostnikov

Irena Papež: Društvo SOS telefon za ženske in otroke

MOŽNI PRVI KORAKI K ZAGOVORNIŠTVU ZA OTROKE

V imenu Združenja proti spolnemu zlorabljanju, Ženske svetovalnice, Zavoda Emme in Društva SOS telefon za ženske in otroke –žrtve nasilja

V nevladnih organizacijah, ki delujemo na področju problematike nasilja v družini, spolnih zlorab in drugih perečih tem, ki zadevajo osnovne pravice otrok, mladostnikov in odraslih, se srečujemo s konkretnimi primeri hudih kršitev človekovih pravic na vseh ravneh od intimno osebnega preko družinskega do institucionalnega in nazadnje tudi družbenega konteksta.
Naše temeljno izhodišče je bilo in bo pomoč in zaščita posameznika na vseh ravneh, kjer prosijo za našo pomoč. To je gotovo ena izmed prednosti nevladnih organizacij, ki se potrjuje tudi v praksi in zaradi katere ljudje prihajajo k nam po pomoč.

Nudenje zagovorništva odraslim osebam, ki to želijo in otrokom, ki to potrebujejo, je naša osnovna praksa že vrsto let. Pri tem se srečujemo z vrsto težav in dilem, ki jih bo ali jih je podrobneje že predstavila kolegica. Problematika zagovorništva za otroke je izredno pereča in zahteva vso našo pozornost. Veseli smo, da se bodo postavili osnovni okviri izvajanja na nacionalnem nivoju.

V času priprav na ta posvet smo se predstavnice nekaterih nevladnih organizacij srečale in sklenile, da bomo skupaj predstavile naše izkušnje in naša izhodišča, saj imamo glede tega podobne poglede, ki temeljijo na podobnih izkušnjah.

Ker se zaradi narave našega dela vsakodnevno srečujemo z otroci, ki bi takoj potrebovali zagovorništvo in ker je zagovorništvo za otroke za vse nas aktualna vsakodnevna praksa, smo sklenile, da konkretiziramo naše dosedanje delo in mu damo formalen okvir in pojmovanje. 

Želimo zbrati vse naše dosedanje izkušnje in spoznanja in jih združiti v okvir konkretnega projekta zagovorništva, katerega osnovni cilj je predvsem čimprejšnje zagotavljanje  zagovorništva za otroke, evalviranje izvajanja, strokovna podpora izvajalcem in na ta način ustvarjanje baze podatkov, ki bi koristila tako posameznim izvajalcem, kot tudi nadaljnemu konceptualnemu in praktičnemu oblikovanju zagovorništva za otroke. Pri tem moramo poudariti, da ne gre za novo dejavnost. Gre predvsem za to, da naše dosedanje delo postavmo v formalni okvir s skupnimi cilji in vizijo.

Naš projekt ima lahko vlogo pilotskega projekta, ki je začetek in dobra osnova za nadaljne delo in sodelovanje različnih institucij in drugih organizacij, ki se srečujejo s problematiko kršenja otrokovih pravic. Eden od namenov delovne skupine, ki je tudi organizator tega posveta, je priprava in izvedba pilotskega projekta zagovorništva za otroke. To idejo podpiramo in v tem ponujamo sodelovanje. 

Naše osnovno izhodišče za delovanje zagovornika je, da se le ta v sodelovanju z otrokom, njegovo družino ( če je to možno) in okoljem zavzema za udejanjanje njegovih pravic in s tem tudi za otrokovo zaščito, ter preprečuje, da v imenu  otrokovih koristi prevladajo navzkrižni interesi v zvezi z otrokom. Njegovo delovanje mora vedno biti v imenu otroka in osnovano na otrokovih pravicah v vseh pogledih in na vseh izraženih otrokovih mnenj ter prepoznanih potreb in interesov otroka ter njegovih koristi, ki jih uresničuje v največji možni meri.
Zagovornik svoje poslanstvo opravlja neodvisno in je samo v službi otrokovih potreb.

Cilji projekta so slediti potrebam otroka in družin, slišati otrokov glas in ga razločiti v množici drugih ter se brezkompromisno zavzemati za njegove koristi v okviru družine in njegovega širšega okolja  in v vseh postopkih  vodenih s strani državnih institucij  in različnih služb in ustanov.

Ciljna skupina programa so otroci, kot so opredeljeni po Konvenciji o otrokovih pravicah. Otroci, katerim je namenjeno zagovorništvo so stari od 0-18 leta starosti, ki zaradi zaščite svojih pravic in potreb, potrebujejo pomoč in podporo odrasle osebe, ki bo znala razumeti  in predstaviti ter odločno zagovarjati in zahtevati udejanjanje prepoznanih potreb in želja otroka s ciljem njegove dobrobiti in največjih koristi. V okviru te ciljne skupine še posebej izstopajo:
- otroci, žrtve različnih oblik trpinčenja in zlorab,
- otroci, ki so vpeti v različne postopke pred institucijami in ki zaradi navzkrižja interesov med njimi in njihovimi starši, skrbniki, rejniki itd. ne morejo udejanjiti svojih pravic in potreb. 
- otroci, ki imajo potrebe po zavarovanju njihovih interesov v okviru vzgojnih, izobraževalnih in drugih ustanov,
- otroci s posebnimi potrebami  ter
- skupine otrok, ki zaradi svojega trenutnega položaja ali situacij potrebujejo  posebno podporo in pomoč.

O institutu zagovornika za otroka je potrebno ozaveščati javnost v obliki različnih zloženk, bodo namenjene obveščanju in informiranju otrok, staršev, ustanov in vseh drugih odraslih, ki so v svojih poklicih povezani z otroki. Z zloženko jim je potrebno predstaviti zakaj je zagovorništvo za otroka koristno tudi za njih in kaj lahko z uporabo instituta zagovorništva  pridobijo. Zdi se nam pomembno izdelati tudi posebno zloženko za otroke v kateri bo na njim primeren način predstavljena vloga in cilji zagvorništva za otroke ter način, kje, kdaj in kako lahko poiščejo zagovornika.

Pred začetkom izvajanja projekta je nujna izvedba kvalitetnega izobraževanja, v katerega bodo vključene osebe, ki želijo delovati kot zagovorniki. Izobraževanje je potrebno pripraviti v sodelovanju z institucijami, ki se soočajo oz. pri svojem delu prihajajo v stik z otrokom in so za njegovo izkušnjo lahko tudi odločujoče (centri za socialno delo, policija, tožilstva, sodišča, institucije, ki se ukvarjajo z otroki,  vzgojne in izobraževalne institucije, institucije za otroke s posebnimi potrebami)  ter v sodelovanju s posameznimi strokovnjaki, ki imajo strokovna znanja na področju dela z otroki, pravne strokovnjake in strokovnjake za otrokove pravice. V izobraževanje bomo pritegnili tudi strokovnjake iz tujine, ki bi nam lahko na osnovi izkušenj dali pomembna sporočila. Izobraževanje se bo dograjevalo z aktualno literaturo, s spremljanjem prakse evropskega sodišča za človekove pravice in s spremljanjem prakse evropskih varuhov za otrokove pravice itd.

Projekt predvideva tudi supervizijo s strani zunanjih strokovnjakov, ki bi jo sestavljalo več in ne samo ena oseba, kajti iz izkušenj vemo, da je zagovorništvo kompleksna oblika pomoči, ki zahteva ogromno izkušenj in strokovnosti na vseh področjih.

S predstavljenim projektom zagovorništva za otroke bi/bomo kandidirale skupno štiri nevladne organizacije, odprte pa smo tudi za druge zainteresirane članice. Verjamemo, da lahko na podlagi dosedanjih izkušenj zgradimo dobro osnovo za izpeljavo vseh faz projekta in se na ta način približamo cilju, ki je skupen za vse nas;  dobra praksa zagovorništva za otroke. Ne za nas, ampak za njih. Za otroke.

Upamo in želimo, da bi država priznala potrebo po zagovorništvu za otroke. To bo dokazala s tem, da bo razpisala projekte za zagovorništvo otrok in s tem bi sledila uveljavljanju zahtev Konvencije o otrokovih pravicah in Pekinških pravil, ki so sestavni del te Konvencije ter omogočila čimprejšnje izvajanje zagovorništva, kar je tudi osnovno vodilo našega projekta.

Nekoč sem imela priložnost govoriti s 12-letno deklico, ki je skupaj s svojo mamo bivala v Zatočišču za ženske in otroke žrtve nasilja. Povedala je, da se počuti čisto sama na tem svetu in da vsi nekaj od nje želijo. Ne ve več, kaj se dogaja z njo. Najraje bi se skrila v črno luknjo in tam bila, dokler se ne bodo stvari umirile. Po 4 letih se stvari še vedno niso umirile. Kaj je z deklico ne vem. Vem pa, da je potrebovala nekoga, ki bi bil tam z njo in ob njej v najširšem in najbolj celovitem možnem smislu te besede od začetka pa do za njo »mirnih časov« v krogu njej pomembnih ljudi.

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt