Natisni vsebino

Tone Vrhovnik Straka

OBRAVNAVA NASILJA V ŠOLSKEM OKOLJU

Tone Vrhovnik Straka; Urad RS za šolstvo

Povzetek

Vrstniško nasilje in nasilje nad učenci in dijaki v slovenskih šolah je problem, ki kontinuirano sproža vprašanja o zadostnosti organiziranosti tako na državni ravni kot na ravni posameznih šol. Podatki o posameznih primerih ne kažejo splošnega premika šolske klime v področje nereda in tolerance do vsakršnega nasilja v šolah, javno obelodanjeni primeri pa – kljub dejstvu, da so bolj ali manj osamljeni – vendarle tako pri starših, učiteljih kot javnosti vzbujajo mnenje, da bi bilo nujno in koristno postoriti še marsikaj.

Učni načrti za osnovno in srednjo šolo ponujajo učiteljicam in učiteljem vrsto možnosti, da učence in dijake seznanijo s problematiko nasilja in jim pomagajo privzgojiti vrednote nenasilnega reševanja problemov, spoštovanja in tolerantnosti do drugih in drugačnih. Mimo kurikula v šole vstopa vrsta preventivnih programov (med najbolj razširjene sodijo Zdrava šola, mreža UNESCO šol in Eko šola), za poglobitev znanj pa imajo učiteljice in učitelji v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja tudi vrsto programov, ki se lotevajo problematike nasilja, učne klime, reda ,ustvarjalnega sodelovanja…

Na ravni tako osnovnega kot srednjega šolstva sta bili (s predstavniki ravnateljskih združenj) imenovani partnerski skupini, ki preučujeta možne spremembe osnovnošolskega in srednješolskega pravilnika o šolskem redu.

Na pobude po »ureditvi« problematike preventive in ukrepanja šol na področju nasilja med in nad mladimi v šolah se je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport marca 2003 odzvalo z ustanovitvijo Komisije za analizo nasilja v slovenskem šolstvu. Komisija ima za cilj predvsem pripravo strokovnih podlag za ravnanje v primeru nasilja na šolah in podlag za umestitev problematike, povezane s preprečevanjem nasilja, v medpredmetne vsebine in dejavnosti.

Cilj prizadevanj ministrstva je jasen: v slovenskih šolah ustvariti takšno klimo, v kateri bo preventivno soočanje s problematiko nasilja postala samoumevna praksa, na podlagi katere bo reševanje konkretnih primerov nasilja med učenkami in učenci in nad njimi podprto s poznavanjem postopkov in rešitev.

Predlogi za predlog zakona
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ni pristojno za podajanje predlogov k besedilu zakonskega predloga, ki je v domeni drugega vladnega organa, vsekakor pa bo v mejah svojih pristojnosti podprlo predloge, ki bodo zagotavljali varnost in uspešen razvoj vsem otrokom in mladostnikom.

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt