Natisni vsebino

Pravilnik o službenih izkaznicah

PRAVILNIK O SLUŽBENIH IZKAZNICAH VARUHA, NAMESTNIKOV VARUHA, FUNKCIONARJEV IN POOBLAŠČENIH USLUŽBENCEV URADA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC

1. člen 

S tem pravilnikom se določa obrazec službene izkaznice ter obrazec z navedbo pooblastil varuha, namestnikov varuha, funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) ter ureja postopek njene izdaje, zamenjave in evidentiranja.

2. člen

Službena izkaznica je izdelana na obrazcu z naštetimi elementi, ki je sestavni del tega pravilnika in vstavljena v usnjen ovoj temno modre barve v velikosti 7 x 9,5 cm.

Službeno izkaznico ter ovoj izdeluje podjetnik ali družba po pooblastilu varuha.

3. člen 

Usnjen ovoj ima:

 • na prednji zunanji strani vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je vtisnjeno besedilo "REPUBLIKA SLOVENIJA", pod njim pa besedilo "VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC",
 • na notranji strani ovoja je v zgornjem delu obrazec izkaznice v velikosti 5,4 x 8,5 cm. Obrazec je sestavni del tega pravilnika (obrazec 1),
 • v spodnjem notranjem delu ovoja je obrazec z navedbo pooblastil imetnika izkaznice v velikosti 5,4 x 8,5 cm. Obrazec je sestavni del tega pravilnika (obrazec 2, 3).

4. člen

Obrazec izkaznice (obrazec 1) ima:

 • v levem zgornjem kotu fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 2,7 x 2,4 cm;
 • v gornjem delu poleg fotografije grb Republike Slovenije in napis "VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC";
 • poleg fotografije v srednjem delu napis "SLUŽBENA IZKAZNICA";
 • pod napisom "službena izkaznica" ob desnem robu slike številko izkaznice,
 • v spodnjem levem delu pod sliko navedeno ime in priimek,
 • pod imenom in priimkom navedeno funkcijo imetnika izkaznice,
 • pod navedbo funkcije naveden datum izdaje izkaznice,
 • v desnem spodnjem robu podpis varuha;
 • na hrbtni strani besedilo "Izkaznica je izdana na podlagi zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 15/94) in poslovnika varuha človekovih pravic (Uradni list RS, št. 63/95)".

5. člen 

Na obrazcu pooblastil varuha in namestnikov varuha (obrazec 2) je naslednje besedilo: "Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nad. organi) morajo v skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic imetniku te izkaznice omogočiti da:

 • vpogleda v podatke in dokumente iz pristojnosti organov,
 • opravi razgovor z odgovornimi osebami organov,
 • vstopi v uradne prostore vsakega organa,
 • opravi pregled prostorov za prestajanje kazni, drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja,
 • opravi razgovor z osebami v zavodih iz prejšnje alinee brez navzočnosti drugih oseb.

Vsi organi so imetniku te izkaznice dolžni zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti in mu pomagati pri izvedbi preiskave ter mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomoč."

6. člen 

Na obrazcu pooblastil funkcionarjev in pooblaščenih uslužbencev Urada varuha (obrazec 3) je naslednje besedilo: "Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo imetniku te izkaznice na njegovo zahtevo na podlagi splošnega ali posameznega pooblastila zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave."

7. člen 

Imetnik izkaznice se pri dejanjih, ki jih opravlja, izkaže s službeno izkaznico, v primeru splošnega ali posameznega pooblastila pa tudi s tem pooblastilom.

Službena izkaznica ni prenosljiva.

8. člen 

Službeno izkaznico izda varuh.

Za izdajo in evidenco izkaznic skrbi generalni sekretar varuha.

 9. člen

Službena izkaznica se zamenja, če:

 • jo imetnik izgubi,
 • se poškoduje,
 • se spremenijo podatki imetnika.

10. člen 

Službena izkaznica preneha veljati z dnem:

 • prenehanja delovnega razmerja v uradu varuha človekovih pravic,
 • z razrešitvijo ali izgubo statusa pooblaščenega uslužbenca v uradu.

11. člen 

Imetnik službene izkaznice, ki mu je iz razlogov, navedenih v 10. členu tega pravilnika izkaznica prenehala veljati, je dolžan po prejemu odločbe o prenehanju delovnega razmerja ali po odvzemu statusa pooblaščenega uslužbenca v uradu varuha službeno izkaznico vrniti generalnemu sekretarju varuha.

Vrnjene izkaznice iz prejšnjega odstavka se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje imenuje generalni sekretar varuha. O uničenju se napiše zapisnik.

12. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZEC SLUŽBENE IZKAZNICE - obr. 1

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
SLUŽBENA IZKAZNICA
št. 000
IME IN PRIIMEK:
FUNKCIJA:
DATUM IZDAJE: PODPIS VARUHA

HRBTNA STRAN - obr. 1
"Izkaznica je izdana na podlagi zakona o varuhu človekovih pravic (Ur. list RS, št. 71/93, popr. 15/94) in poslovnika varuha človekovih pravic (Ur. list RS, št. 63/95)"

OBRAZEC POOBLASTIL VARUHA IN NAMESTNIKOV VARUHA - obr. 2

"Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nad. organi) morajo v skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic imetniku te izkaznice omogočiti da:

 • vpogleda v podatke in dokumente iz pristojnosti organov,
 • opravi razgovor z odgovornimi osebami organov,
 • vstopi v uradne prostore vsakega organa,
 • opravi pregled prostorov za prestajanje kazni, drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja,
 • opravi razgovor z osebami v zavodih iz prejšnje alinee brez navzočnosti drugih oseb.

Vsi organi so imetniku te izkaznice dolžni zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti in mu pomagati pri izvedbi preiskave ter mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomoč."

OBRAZEC POOBLASTIL FUNKCIONARJEV IN POOBLAŠČENIH USLUŽBENCEV - obr. 3

"Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo imetniku te izkaznice na njegovo zahtevo, na podlagi splošnega ali posameznega pooblastila, zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave."

Pravilnik o službenih izkaznicah 

 • objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/96
 • velja od 13.7.1996
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt