Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Objava prostega delovnega mesta - Strokovni sodelavec za določen čas

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12–ZUJF) Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto uradniško delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC v strokovni službi

(tarifni razred VII/2)

 

za določen čas – nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu.

 

Izbrani kandidat bo naloge opravljal na področju delovnih razmerij ter davčnih in drugih upravnih postopkov.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom z največ šestmesečnim poskusnim delom in sicer v osmih dneh po izbiri kandidata do 18.2.2018 oz. do vrnitve javne uslužbenke s starševskega dopusta.

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu brez imenovanja v naziv. Naloge strokovnega sodelavca se izvajajo v treh nazivih in sicer v nazivu šeste stopnje – višji svetovalec III, v nazivu pete stopnje – višji svetovalec II in v nazivu četrte stopnje – višji svetovalec I, izbrani kandidat pa bo delo opravljal v nazivu šeste stopnje - višji svetovalec III (začetni plačni razred naziva višji svetovalec III je 33, z napredovanjem je v tem nazivu mogoče doseči 38. plačni razred). 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali magistrska izobrazba (17003)

- 2 leti delovnih izkušenj

- državljanstvo Republike Slovenije

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

 

Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti so: nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika (nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil) in usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva VII/2 stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma naziv se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit..

 

Naloge so naslednje:

-           strokovna opravila v zvezi s pobudami

-           opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha

-           proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami

-           izdelava osnutkov poročil, mnenj in predlogov v zvezi s pobudami

-           pisanje odgovorov na pobude in vloge

-           reševanje pobud

-           sprejemanje strank

-           druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in dir. strokovne službe.

 

 

Prijava mora vsebovati:

 

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),

3. Izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom z največ šestmesečnim poskusnim delom od nastopa dela do 18.2.2018 oz. do vrnitve javne uslužbenke s starševskega dopusta. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev - strokovni sodelavec", ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Rok za vlaganje prijav je 8 dni od objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in objave Zavoda RS za zaposlovanje (rok začne teči od zadnje objave). Rok izteče 22.3.2017.

 

Informacije o področju in vsebini dela daje ga. Martina Ocepek, direktorica strokovne službe, na tel. št. 01/475 00 76 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije pa Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke Varuha med 9.30 in 10.30 uro (tel: 01 475 12)

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Natisni:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

Obveščamo vas, da sta na javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Svetovalec - analitik Centra za človekove pravice v...

Več

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije javno objavlja eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto FINANČNIK VII/2-II v Službi generalnega...

Več

 

Številka: 0202 - 12 / 2017 - 1 - NO

Datum: 06.12.2017

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, ...

Več