Natisni vsebino

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

23.07.2012 00:00
Kategorija: Zaposlitve


 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 in 103/07) objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

 

Svetovalec Varuha v Strokovni službi

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja javne uslužbenke na daljšem bolniškem dopustu (do 31.12.2012), s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 - univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem /druga stopnja/,

- najmanj 6 let delovnih izkušenj,

- znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava

 

Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti sta: nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika (nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil) in usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma naziv se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

 

Delovne naloge so naslednje:

 

- najzahtevnejša strokovna opravila v zvezi s pobudami

- izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil po navodilih varuha, namestnikov varuha in direktorja strokovne službe

- izdelava poročil, predlogov in mnenj Varuha

- reševanje pobud

- opravljanje drugih najbolj zahtevnih opravil iz pristojnosti Varuha

- druga dela in naloge po nalogu varuha in drugih funkcionarjev Varuha.

 

 

Prijava naj vsebuje:

 

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. Izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen postopka zaposlitve dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradnih evidenc

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Kandidati naj priložijo tudi kratek življenjepis.

 

Rok za prijavo je 5 dni od objave in izteče 30.7.2012. Rok začne teči naslednji dan od objave na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana (s pripisom na ovojnici "za javno objavo za delovno mesto Svetovalec Varuha ") in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela je bila posredovana Zavodu RS za zaposlovanje (registrska številka prijave: GP43349).

 

Splošne informacije lahko dobite vsak delovnik med 9.30 in 10.30 uro na telefonski številki 01/475 00 12  (Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke Varuha), informacije o nalogah in delu za navedeno delovno mesto pa posreduje mag. Bojana Kvas, generalna sekretarka Varuha tel. št. 01/475 00 12 med 9.30 in 10.30 uro.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt