Natisni vsebino

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

14.08.2012 00:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Zaposlitve


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. list RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

Svetovalec Varuha v Strokovni službi.


Naloge uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih, in sicer v nazivu tretje stopnje – svetnik, v nazivu druge stopnje – višji svetnik in nazivu prve stopnje svetnik Varuha.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu tretje stopnje – svetnik, z možnostjo napredovanja v naziv druge stopnje – višji svetnik in v naziv prve stopnje svetnik Varuha.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 - univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem /druga stopnja/,
- najmanj 6 let delovnih izkušenj,
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*
- znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

* Pri izbranem kandidatu se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverilo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti sta: nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika (nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil) in usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma naziv se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

Delovne naloge so naslednje:

- najzahtevnejša strokovna opravila v zvezi s pobudami
- izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil po navodilih varuha, namestnikov varuha in direktorja strokovne službe
- izdelava poročil, predlogov in mnenj Varuha
- reševanje pobud
- opravljanje drugih najbolj zahtevnih opravil iz pristojnosti Varuha
- druga dela in naloge po nalogu varuha in drugih funkcionarjev Varuha.


Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. Izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradnih evidenc
5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z največ šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Svetovalec Varuha" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva objave javnega natečaja na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS. Rok začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja na spletnih straneh Varuha. Za štetje rokov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek. Rok za prijavo izteče 29.8.2012 - zadnji dan roka za prijavo (če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo).

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (http://www.varuh-rs.si).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu po opravljenem izboru.

Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja od 14.8.2012 dalje daje Andreja Novak, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro), informacije o nalogah in delu za navedeno delovno mesto pa mag. Martina Jenkole tel. št. 01/475 00 24 (med 9.30 in 10.30 uro).

Opomba: V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt