Natisni vsebino

Vprašljivo obdavčenje sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev

28.10.2010 15:06
Kategorija: Aktualni primeri, Upravne zadeve - Davki


Letos spomladi se je Varuh seznanil s problemom več prejemnikov subvencij za samozaposlitev (samostojni podjetniki), ki so konec aprila prejeli sporočilo Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod), v katerem jih ta seznanja z obvestilom Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) o obdavčitvi subvencije, od katere bi bilo sicer treba ob izplačilu plačati akontacijo dohodnine. Zavod je zavezancem predlagal, naj vložijo ugovor na informativni izračun dohodnine, s čimer bi se izognili napačnemu izračunu obveznosti v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh -2) in morebitnemu naknadnemu ugotavljanju obveznosti. DURS je pojasnilo o obdavčitvi subvencije z dohodnino objavila že maja 2008, vendar ga je Zavod spregledal in prejemnikom subvencije celo zagotavljal, da ta ni obdavčena.

 

Ob proučitvi načinov izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, bistva narave dodeljenih sredstev in povezanosti s pravnim sistemom obdavčitve samozaposlenih, smo naleteli na vrsto nejasnosti. Obrnili smo se  tako na Zavod kot tudi na DURS. Vsak od njiju je vztrajal pri svojem stališču: Zavod se je skliceval na določbe ZDoh -2, DURS pa nas je v odgovoru napotila na pojasnilo št. 4210 - 81/2009 glede obdavčitve teh prejemkov, objavljeno na njihovi spletni strani. Iz tega pojasnila izhaja, da je subvencija za samozaposlitev obdavčena z dohodnino, saj predstavlja dohodek iz dejavnosti.

Z odgovoroma nismo bili zadovoljni. Kot kaže, niti Zavod niti DURS nista razumela bistva naših vprašanj, ki so se nanašala na namen in cilje dodeljevanja subvencij. Če je država zainteresirana, da je čim več ljudi zaposlenih (več davkoplačevalcev in manjše breme socialnih pomoči), bi se brezposelnosti morala lotiti z bolj premišljenimi ukrepi, ki ne bi vzbujali lažnega občutka navidezno dobrih rešitev. Tako pa se zdi, da država najprej z eno roko da, takoj nato pa z drugo roko del tistega, kar je dala, vzame. Poleg tega smo ugotovili tudi, da ni povsem razčiščeno, ali so sredstva subvencije v resnici podvržena plačilu dohodnine. Zato smo se na Zavod in DURS znova obrnili.

 

Sredstva za izvajanje ukrepov za zaposlovanje se zagotavljajo iz Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2007 - 2013 (Program), ki temelji na dveh uredbah Evropske unije (št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 in št. 1081/2006 z dne 5. julija 2006) ter Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZBP (Ur. l. RS, št. 107/06 - UPB1). Eden od ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki naj bi zmanjšal brezposelnost, je spodbujanje zaposlovanja s tem, da se brezposelnim preko Zavoda nudi subvencijo v višini 4.500 evrov. Subvencija se izplača v enkratnem znesku takoj, ko upravičenec predloži vse zahtevane  dokumente in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev, v kateri je določeno, da gre za namenska sredstva in da je namen dosežen, če je samozaposlitev ohranjena najmanj dve leti. 85% sredstev te subvencije se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada, le 15% gre iz državnega proračuna. Uredba Sveta EU, št. 1083/2006 o Evropskem socialnem skladu (Uredba), ki ureja upravičenost in razdeljevanje teh subvencij, izrecno določa, da organi, zadolženi za izplačevanje, zagotavljajo, da upravičenci kar se da hitro in v celoti prejmejo celoten znesek javnega prispevka in da se nobenega zneska ne odšteje ali zadrži in tudi ne obračuna nobena posebna dajatev ali druga dajatev z enakovrednim učinkom, ki bi znižala ta znesek. Po mnenju Varuha ta uredba v opisanem primeru ni upoštevana, zato obdavčitev teh dohodkov po ZDoh - 2  ni v skladu s to uredbo.

 

Če je Zavod poznal Uredbo, ki je podlaga za Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2007 - 2013, ZDoh - 2 pa z Uredbo ni usklajen, bi moral Zavod opozoriti DURS in razčistiti vprašanje uporabe predpisov. Če pa Zavod Uredbe ni poznal, je odgovornost za neodtegnitev akontacije dohodnine od izplačane subvencije na njegovi strani, saj bi moral slediti Zakonu o davčnem postopku (ZDavP - 2), ki določa, da je izplačevalec obdavčljivega dohodka v skladu s prvim odstavkom 305. člena dolžan prejemnikom teh sredstev odvesti dohodnino. Toliko bolj, ker naj bi ga na to obveznost DURS opozorila že novembra 2008. Zavod je na našo ponovno poizvedbo odgovoril, da se problem obdavčitve subvencije pojavlja samo pri tistih samozaposlenih, ki plačujejo davke in prispevke na podlagi normiranih stroškov. Naš dopis pa so odstopili v nadaljnje reševanje Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ).

 

Zanimalo nas je, kaj o vsebini predstavljene Uredbe meni DURS, zato smo vprašali za njeno razlago, zlasti v povezavi z njihovim mnenjem št. 4210 - 81/2009 z dne 11. 5. 2009, objavljenim na spletni strani. DURS je naše vprašanje odstopila v reševanja Ministrstvu za finance (MF).

 

Odstop naših poizvedb v reševanje pristojnim ministrstvom smo razumeli kot, da so smo z vprašanji in našimi pomisleki o nejasnosti obdavčitve sredstev subvencije merili v pravo smer. Vendar so nas odgovori obeh ministrstev razočarali. MF je vztrajalo, da je subvencija obdavčljiv dohodek in se ga obravnava kot dohodek iz dejavnosti. Mnenja so, "da Uredba Evropske unije ne nasprotuje naši nacionalni davčni ureditvi". MDDSZ pa je namesto vsebinskega odgovora sporočilo, da ni pristojno za razlago davčnih predpisov. Meni, da mora Zavod v skladu z mnenjem DURS odvajati davčne odtegljaje od izplačanih subvencij. Meni tudi, da ne gre za neusklajenost naše zakonodaje z Uredbo Evropske unije. Kljub temu pa so sporočili, da je v teku postopek za dopolnitev oziroma spremembo Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku, ki se nanaša prav na vprašanja obdavčitve subvencije. Ta naj bi bile po novem oproščene plačila dohodnine.   

 

Varuh ocenjuje, da gre za pomemben problem tudi zato, ker bo zahteva o neplačani dohodnini lahko prizadela tiste, ki danes iz različnih razlogov nimajo več statusa samostojnega podjetnika in so zopet prijavljeni na Zavodu. Ker nimajo sredstev, dohodnine za nazaj najverjetneje ne bodo mogli plačati. Obstaja tudi bojazen, da bo do ponovnih zapletov zaradi nerazčiščenega vprašanja obdavčitve subvencije prišlo tudi prihodnje, saj se po stečaju Preventa, Vegrada in še katerih pripravlja nov seznam brezposelnih. Zavod bo ob izvajanju Progama ukrepov politike zaposlovanja znova dodeljeval sredstva subvencij za samozaposlitev.

 

Varuh ugotavlja, da je bila obravnava problematike v zvezi s plačevanjem dohodnine od subvencij utemeljena in pričakuje, da bodo pristojni organi upoštevali njegovo mnenje, predvsem pa, da bodo brezposelni takoj ob prijavi na Zavod prejeli jasno in strokovno argumentirano pojasnilo, kako je z morebitnim plačilom dohodnine od prejetih sredstev za subvencioniranje samozaposlitve. 5.5-21/2010


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.