Natisni vsebino

Postopek davčne izvršbe ni bil začet zato, ker predlog za izvršbo in dokumentacija v zadevi nista bila zavedena v evidenco prejete pošte

31.12.2009 20:05
Kategorija: Upravne zadeve - Davki


Pobudnica je leta 1999 naročila izdelavo pohištva po meri in mizarju plačala predplačilo. Naročilo ni bilo izvedeno. Obrnila se je na tržni inšpektorat (TIRS), ki je zoper mizarja uvedel postopek. Pristojni inšpektor mu je z odločbo naložil vračilo avansa skupaj z zamudnimi obrestmi. Ker mizar odločbe ni izvršil, je inšpektorat postopek nadaljeval z upravno izvršbo. Pri pristojnem davčnem organu je 6.

10. 2004 predlagal izvršitev sklepa o dovolitvi izvršbe. Ker pobudnica ni prejela denarja, niti ni dobila obvestila o tem, kdaj lahko v postopku davčne izvršbe pričakuje vračilo, se je prek svoje odvetnice obrnila na Davčni urad Ljubljana. Ta jo je odpravil s pojasnilom, da ji podatkov ne morejo posredovati, ker gre za varovanje tajnosti podatkov davčnega zavezanca. Tudi TIRS se je večkrat obrnil na Davčni urad Ljubljana, vendar zahtevanih informacij o stanju davčne izvršbe ni prejel.

Varuh se je v zadevi obrnil na TIRS in Generalni davčni urad (GDU). Razčiščevali smo razloge za dolgotrajnost postopka davčne izvršbe odločbe upravnega organa, neodzivanje davčnega organa na vprašanja o stanju zadeve in način spremljanja izvrševanja odločb upravnega organa.

TIRS nam je sporočil, da jim Davčni urad Ljubljana informacije o postopku vse do 10. 9. 2009 ni posredoval. Na vprašanje o tem, kako spremljajo in nadzirajo svoje odločbe, ki jih v izvršitev pošljejo davčnemu organu, nam niso odgovorili.

GDU nam je v odgovoru navedel, da se postopek davčne izvršbe še ni končal zaradi nepravilnega ravnanja davčnega organa v zvezi z obdelavo dokumentarnega gradiva. Iz istih razlogov zato tudi TIRS niso posredovali podatka o stanju postopka. Sporočili so, da predlog TIRS in njegove poizvedbe

o stanju zadeve sploh niso bili zavedeni v evidenco dokumentarnega gradiva oziroma prejete pošte. V evidenco dokumentarnega gradiva je bila zavedena samo vloga pobudničine odvetnice za posredovanje podatkov o davčni izvršbi. Sporočili so še, da »so davčni urad na to opozorili in jim naložili, da dosledno upoštevajo zakonodajo o izvajanju delovnih postopkov upravljanja z dokumentarnim gradivom in Navodilo za upravljanje z dokumentarnim gradivom«.

Odgovor GDU nam daje utemeljeno misliti o možnih zlorabah in manipulacijah davčnega organa, ki lahko s svojim (ne)delom ali opustitvijo dolžnega ravnanja s prejetimi dokumenti (evidentiranjem prejete pošte) oškodujejo prizadetega. Od 6. 10. 2004, ko je TIRS poslal davčnemu organu v izvršitev sklep o dovolitvi izvršbe, je minilo že več kot pet let. V tem času je mizar prenehal poslovati. Pobudnica je, misleč, da bo s prijavo primera TIRS hitreje in učinkoviteje, kot je sodna pot, prišla do svojega denarja, ostala brez vsega. Tudi možnost za uveljavitev škode po sodni poti se je zaradi zastaralnih rokov najverjetneje iztekla.

Ravnanje davčnega organa v obravnavanem primeru je bilo nesprejemljivo, pobuda pa utemeljena. 5.5-36/2009


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.