Natisni vsebino

Odvzem organa umrlemu brez vednosti svojcev

14.06.2019 09:54
Kategorija: Socialna varnost, Socialna varnost - Zdravstveno varstvoVaruh je obravnaval pobudo svojcev umrlega sorodnika. Svojci so se soglasno odločili za odstop od obdukcije, odstopno izjavo je podpisala žena umrlega. Po tem pa so svojci na enem izmed dokumentov opazili, da je podatke o vzroku smrti podal obducent. Po preverjanju so ugotovili, da je obdukcija bila opravljena. Iz obdukcijskega zapisnika je bilo razvidno, da so bili umrlemu sorodniku odvzeti možgani, namenjeni za nadaljnjo nevropatološko sekcijo. Svojci so se čutili prizadeti, saj so nasprotovali obdukciji, z njo niso bili seznanjeni, dodatno prizadetost pa je pri njih povzročila informacija, da bodo možgani sorodnika podvrženi nadaljnjim preiskavam. Želeli so, da jim pomagamo pri vrnitvi sorodnikovih možganov.

V skladu z 61. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) je obdukcija obvezna. Od nje je možno odstopiti na predlog lečečega zdravnika in s soglasjem nadrejenega ali na željo svojcev, če sta vzrok smrti in okoliščine smrti nesporno jasna. Varuh je zato naslovil poizvedbo na Inštitut za patologijo (v nadaljevanju: Inštitut), Medicinske fakultete UL. Zanimalo nas je, kako poteka seznanjanje svojcev z obdukcijo, ugotovitvami obdukcije in odvzemom organov za nadaljnje preiskave ter kakšno je ravnanje z organi po končani obdukciji. Inštitut je pojasnil, da se obdukcija opravi glede na predhodno odredbo. Dalje pojasnjujejo, da je bila v obravnavanem primeru obdukcija najverjetneje opravljena zaradi nejasnih okoliščin smrti. Inštitut je le izvršitelj naročila, prav tako pa tudi obducent oziroma ustanova, v kateri se opravlja obdukcija, ne obvešča svojcev o odločitvah naročnika obdukcije. Kar zadeva ravnanje z organi po končani obdukciji, Inštitut navaja, da se posebej zbirajo, nato pa jih pooblaščena organizacija kremira v posebnem krematoriju v tujini. Praksa, da bi po opravljeni obdukciji ali patoloških preiskavah svojcem ali pacientom vračali ostanke organov, tkiv ali tekočin, ni običajna. Inštitut še ni imel takšnega primera ali zahteve.
Varuh je glede na navedbe Inštituta naslovil poizvedbo s predlogom na Univerzitetni klinični center Ljubljana (v nadaljevanju: UKC LJ).

Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno. Glede na navedbe svojcev in odgovor Inštituta smo prišli do zaključka, da bi se prizadetost svojcev ob pravočasni in primerni predhodni seznanitvi s tem, da bo obdukcija opravljena in da bo pri tem morda odvzet del človeškega telesa, bistveno zmanjšala. Varuh je tudi menil, da bi se tako razblinilo dvome o tem, kaj se bo dogajalo s pokojnikom in njegovimi odvzetimi organi po opravljeni obdukciji. UKC LJ smo predlagali, (1) da naj v prihodnje svojce pokojnikov ustrezno seznani, ali bo obdukcija opravljena in da bo morda pri tem odvzet del človeškega telesa za nadaljnje raziskave in (2) UKC LJ naj svojce pokojnikov seznani s postopkom ravnanja s truplom in morebitnimi odvzetimi organi po končani obdukciji.

UKC LJ nam je posredoval obsežnejšo dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bilo pobudnikom dodatno pojasnjeno, da do odstopa od obdukcije ni prišlo, ker je bil vzrok smrti še nejasen. UKC LJ še navaja, da se svojcev pokojnih pacientov v skladu z internim aktom Postopek v primeru smrti pacienta, predhodno ne obvešča o razlogih za obdukcijo. Zato strokovni vodja ni dolžan seznanjati svojcev s svojo odločitvijo glede obdukcije, če pa želijo svojci izvedeti razloge za odločitev strokovnega vodje po tem, ko je ta že sprejeta v smislu drugega odstavka 61. člena ZZDej, pa lahko na UKC LJ kadarkoli naslovijo svoje vprašanje, na katerega bodo prejeli odgovor (pod pogoji 42. člena ZPacP – seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti). Enako je bilo storjeno tudi v primeru pobudnikov. UKC LJ še pojasnjuje, da obrazec Odstop od obdukcije ni namenjen svojcem pacientov in se njim praviloma ne izroča. Obrazec je namenjen interni uporabi za zdravstvene delavce UKC LJ. UKC LJ je na enoti, kjer je bila obdukcija odrejena, predlagal korektivne ukrepe, ki bodo posodobili posamezne obrazce in uskladili njihovo uporabo. UKC LJ je ne glede na prej navedeno predloge Varuha predlagal obravnavo te problematike na sejah Strokovnega sveta UKC LJ in Komisije za strokovno etična vprašanja UKC LJ. Zaključujejo, da nam bodo njihovo stališče posredovali po tem, ko bodo naši predlogi obravnavani.

Varuh do danes še ni prejel odgovora UKC LJ. 9.4-180/2018
Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt