Natisni vsebino

Prenehanje prejemanja dodatka k tuji pokojnini je razlog za zavrnitev pravice do varstvenega dodatka

19.10.2008 15:59
Kategorija: Socialna varnost - Invalidsko zavarovanje


Pobudnica, 80-letna slovenska državljanka, je po hrvaških predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Hrvaški uveljavila pravico do družinske pokojnine. Od 1. 8. 1992 je v Republiki Sloveniji, kjer ima stalno prebivališče, uveljavila dodatek k družinski pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV). Ko je 1. februarja 2008 začel veljati Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod), je na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) vložila zahtevek za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Po tretjem odstavku 4. člena ZZSV se med upravičence do varstvenega dodatka štejejo tudi slovenski državljani, če so uživalci dodatka po tem zakonu in izpolnjujejo druge pogoje po ZVarDod. ZPIZS je njen zahtevek zavrnil, ker se ji ni več izplačeval dodatek k tuji pokojnini. Zato je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) posredovala pobudo, v kateri je zatrjevala nepravilno ravnanje ZPIZS.

Varuh je najprej ugotovil, da je ZPIZS odločbo na prvi stopnji izdal v dveh mesecih po vložitvi zahteve. Ko se je pobudnica pritožila in pritožbo vložila na prvostopenjski organ, je ta pritožbo, vloženo 29. 7. 2008, skupaj s spisom pritožbenemu organu odstopil šele 8. 9. 2008, čeprav bi jo moral odstopiti nemudoma. Tako ravnanje prvostopenjskega organa je Varuh kritiziral. ZPIZ se je na to kritiko odzval z zagotovilom, da bo pristojna območna enota ZPIZS v prihodnje ravnala drugače.

Čeprav pritožbeni postopek še ni bil končan, je Varuh ZPIZS opozoril, da v prvostopenjski odločbi ni dovolj jasno obrazložen razlog za zavrnitev zahteve za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Iz izreka je razvidno le, da »uživalka dodatka k pokojnini nima pravice do varstvenega dodatka«. V obrazložitvi odločbe je pojasnjeno, »da je iz podatkov v dosjeju razvidno, da je bila predlagateljici priznana pravica do dodatka k družinski pokojnini, ki pa se ne izplačuje od 1. 8. 1992 dalje, in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji«, ter nadaljuje, »v skladu s 4. členom zakona o varstvenem dodatku upravičenec ni upravičen do uživanja varstvenega dodatka, ker ni uživalec dodatka k pokojnini.«

Ni se bilo mogoče izogniti kritiki tako pomanjkljive in tudi netočne prvostopenjske odločbe. Ta v izreku pobudnico opredeljuje kot upravičenko do dodatka k pokojnini, v obrazložitvi odločbe pa je le ugotovitev, da do varstvenega dodatka ni upravičena oseba (v odločbi piše upravičenec), če ni uživalec dodatka k pokojnini. Pobudnica ni bila nikoli obveščena o tem, da ji dodatek k tuji pokojnini ne pripada več oziroma se ji ne izplačuje, o tem ji tudi ni bila izdana odločba. Zato bi morala biti odločba o zavrnitvi pravice do varstvenega dodatka v takem primeru zelo natančno obrazložena, tako z navedbo pravnih podlag kot tudi ugotovljenega dejanskega stanja tudi glede upravičenosti do izplačila dodatka k pokojnini.

Na ZPIZS smo opravili poizvedbo o tem, zakaj pobudnica ni bila nikoli obveščena o prenehanju izplačevanja dodatka k tuji pokojnini oziroma o tem ni bila izdana odločba. Pojasnili so nam, da pobudnici ni prenehala pravica do dodatka k tuji pokojnini, ampak se ji je dodatek prenehal izplačevati zato, ker znesek hrvaške družinske pokojnine ni več zaostajal za zneskom dajatve, ki bi jo pobudnica prejemala po slovenskih predpisih. Glede na gibanje rasti hrvaških in slovenskih pokojnin bo pobudnica lahko ponovno upravičena do dodatka k tuji pokojnini in se ji bo spet začel izplačevati; takrat bo pobudnici pripadal tudi varstveni dodatek, če bo izpolnjevala druge pogoje po ZVarDod. Zato ni podlag za izdajo odločbe o prenehanju pravice do dodatka k tuji pokojnini.

Po prejetju pojasnila smo ZPIZS predlagali, naj v odločbi o pritožbi natančneje pojasni razloge za zavrnitev zahtevka za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Pobuda pobudnice je bila utemeljena. V odgovoru smo pobudnico seznanili, da pričakujemo, da bo drugostopenjska odločba zavoda, s katero bo odločeno o njeni pritožbi, natančno pojasnila razloge za zavrnitev zahtevka za priznanje pravice do varstvenega dodatka po slovenskih predpisih. 3.2-59/2008   


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.