Natisni vsebino

Težave pri pridobitvi naziva zdravstveni svetnik

09.05.2014 14:22
Kategorija: Diskriminacija - Enake možnosti pri zaposlovanju


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi nepravilnosti v postopku pridobivanja naziva zdravstvena svetnica, ki je stopnja strokovnega napredovanja. Pobudnica je s kopijami dopisov dokazala, da je 22. avgusta 2011 v skladu z določbami Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik (Pravilnik) vložila vlogo za pridobitev naziva zdravstvena svetnica na Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za zdravstveno varstvo (ministrstvo). Ministrstvo ji je odgovorilo 28. oktobra 2011 in jo seznanilo z mnenjem Komisije za strokovna napredovanja (KSN), v katerem je zapisano, da pobudnica ne izpolnjuje predvidenih pogojev za podelitev naziva višji zdravstveni svetnik, da pa se ji lahko ponovno predlaga kandidatura za podelitev naziva zdravstveni svetnik. Pobudnica je menila, da je iz tega mnenja KSN razvidno, da njena vloga z dne 22. avgusta 2011 sploh ni bila prebrana, saj v njej ni zaprosila za naziv višja zdravstvena svetnica pač pa za naziv zdravstvena svetnica. Ne glede na to je pobudnica na ministrstvo 7. novembra 2011 ponovno vložila prošnjo za podelitev naziva zdravstvena svetnica, vendar odgovora nanjo do decembra 2013 ni prejela, kljub temu, da se je zaradi neodgovarjanja 19. novembra 2012 ponovno obrnila na ministrstvo, 13. marca 2013 pa je, zaradi neodzivanja ministrstva, pisala tudi neposredno ministru Tomažu Gantarju.

Varuh je ocenil, da je pobuda utemeljena, zato smo 27. novembra 2013 na ministrstvo naslovili poizvedbo o razlogih za neodgovarjanje na vlogo pobudnice. Odgovor ministrstva smo pričakovali do 16. decembra 2013, vendar smo se, tako kot pobudnica, tudi sami soočili z neodgovarjanjem na dopise Varuha. Odgovor ministrstva, ki ga je podpisala državna sekretarka Nina Pirnat, smo prejeli z zamudo treh mesecev, in sicer šele 7. marca 2014, po dveh pisnih in štirih telefonskih urgencah.

V odgovoru nam je ministrstvo pojasnilo, da je razlog, zaradi katerega pobudnica vse od 7. novembra 2011 ni prejela odgovora na njeno vlogo za pridobitev naziva zdravstveni svetnik, v tem, da je v preteklih letih zastalo delovanje KSN, ki v postopku pridobitve naziva poda mnenje o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva. Razlog za zastoj je bil odstop predsednika KSN. Zdravstveni svet je bil zato pozvan, da poda predlog novih članov KSN, ki jih imenuje Ministrstvo za zdravje (ministrstvo). Ministrstvo nam je še sporočilo, da je imenovanje novih članov KSN v teku in da bo novo imenovana KSN obravnavala vse še odprte vlog v najkrajšem času.

Na podlagi prejetega odgovora je Varuh ugotovil, da gre v obravnavanem primeru za kršitev pravice pobudnice, da ministrstvo o njeni vlogi odloči v razumnem roku. Varuh je ugotovil, da se v postopku za pridobitev naziva svetnik uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), v skladu s katerim mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge. Ker pobudnica odziva ministrstva na njeno vlogo ni prejela vse od 9. novembra 2011, kar skupaj pomeni več kot dve leti in štiri mesece, gre v njenem primeru po mnenju Varuha za očitno kršitev 222. člena ZUP.

Za kršitev pravic pobudnice je po mnenju Varuha odgovorno ministrstvo, ki se svoje odgovornosti ne more razbremeniti z ugovorom, da je delovanje KSN zastalo. Komisijo na predlog Zdravstvenega sveta namreč imenuje minister, po mnenju Varuha pa je nesprejemljivo, da te svoje dolžnosti minister ni izpolnil v dveh letih in štirih mesecih.

Poleg tega smo ministrstvo opozorili tudi na določbo 5. odstavka 209. člena ZUP, v skladu s katero v primerih, ko organ ne izda mnenja, potrebnega za odločbo, pristojni organ izda odločbo tudi brez mnenja tega organa. Menili smo, da bi na podlagi te določbe ministrstvo moglo in moralo odločiti o vlogi pobudnice tudi brez mnenja KSN.  

V obravnavani zadevi smo ugotovili še dve kršitvi, in sicer, kršitev 17. člena Pravilnika, v skladu s katerim bi moralo ministrstvo pobudnici na vlogo z dne 22. avgusta 2011, ki je bila zavrnjena, odgovoriti z odločbo in ne le z dopisom. Ugotovili pa smo tudi kršitev načel dobrega upravljanja in določbe 18. člena Uredbe o upravnem poslovanju, ker pobudnica ni prejela odgovorov na dva dopisa ministrstvu oziroma ministru.

Glede na ugotovljene kršitve je Varuh ministrstvu predlagal, da nemudoma odloči o vlogi pobudnice in se pobudnici opraviči zaradi neodgovarjanja na njene dopise ter ji pojasni razloge, zaradi katerih ni prejela odgovorov.
Ministrstvo predloga Varuha ni upoštevalo v celoti. Pobudnici so se za nastalo situacijo opravičili, vendar pa so vztrajali na stališču, da do imenovanja nove KSN ne bodo odločili o njeni vlogi. Obljubili pa so, da bodo Varuha in pobudnico seznanili takoj, ko bo začela delovati nova KSN ter vlogo pobudnice obravnavali prioritetno. 10.3-3/2013   


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.