Natisni vsebino

Vrzeli med pravno in dejansko enakostjo moških in žensk

07.03.2013 12:15
Kategorija: Izjave za javnostOb bližajočem mednarodnem dnevu žensk Varuh človekovih pravic (Varuh) opozarja na nekatera še vedno aktualna vprašanja uveljavljanja načela enakosti spolov v naši družbi.  Praznovanje dosežene ekonomske, politične in socialne enakopravnosti je nujno povezano z analizo obstoja vrzeli med zagotovljeno pravno enakostjo žensk in moških in njihovo dejansko enakostjo.  

Slovenija je sicer sprejela več zakonodajnih, upravnih  in drugih ukrepov za uveljavljanje enakosti spolov, vendar z doseženim ne moremo biti povsem zadovoljni.
Gospodarska kriza je poglobila nekatere strukturne probleme v družbi. Delež žensk med delovno aktivnim prebivalstvom je nižji od deleža moških in med brezposelnimi je več žensk kakor moških. Stopnja tveganja revščine je za ženske višja. Posebej so tveganju izpostavljene enostarševske družine, zlasti družine mater z otroki ter upokojene ženske. Ženske niso v zadostni meri udeležene pri upravljanju družbe in gospodarstva.

Varuh ugotavlja, da moramo v družbi nameniti večjo pozornost problemom brezposelnosti, položaju starejših žensk na trgu dela, ženskam samohranilkam, ženskam z invalidnostjo, priseljenkam  in pripadnicam etičnih manjšin, ženskam žrtvam nasilja ter zastopanosti žensk v politiki ter na najvišjih mestih v gospodarskih družbah.
Vpliv starševstva na položaj žensk in moških je še vedno različen, kajti ženske prevzemajo večji delež družinskih obveznosti. Trenutni ekonomski in demografski trendi predstavljajo dodatno breme za ženske, ki morajo poskrbeti za otroke in v vse večji meri tudi za starejše družinske člane. Ti namreč nimajo dovolj sredstev za bivanje v domovih starejših občanov ali zapustijo domove tudi zato, da bi s svojimi pokojninami pomagali mlajšim generacijam in zagotovili svojim potomcem dedovanje nepremičnin, ki bi jih država, zaradi socialne pomoči, utegnila nekoč odtujiti. Varuh poziva vse družbene akterje, da storijo kar največ za  ohranitev kakovosti  storitev in dostopnosti javnih zdravstvenih, socialnovarstvenih, vzgojno izobraževalnih in drugih služb, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških v družbi.

Na mnoga vprašanja je državo Slovenijo opozoril tudi Odbor OZN za odpravo diskriminacije žensk  (CEDAW), ki je ob obravnavi četrtega periodičnega poročila Republike Slovenije (leta 2008) naši državi priporočil sprejem vrste ukrepov. Država bo morala odboru že maja 2013 predložiti skupno peto in šesto periodično poročilo in v njem podati tudi oceno uresničevanja priporočil.

Varuh poziva vlado in ministrstva, da zagotovijo dostopnost do podatkov in pripravljenega poročila, še preden ga bo država posredovala CEDAW odboru. Zagotoviti morajo dovolj časa za javno razpravo o vprašanjih enakosti spolov in uresničevanju priporočil, v katerem bodo, kakor jih odbor poziva, zapisali oceno o: odpravi nasilja nad ženskami; ustreznosti položaja zagovornika enakih možnosti; ustreznosti degradacije Urada za enake možnosti na raven službe ministrstva; naporih za boj proti vsem oblikam trgovine z ženskami in otroki; ukrepih za povečanje števila žensk, ki sodelujejo v političnem življenju na nacionalni in lokalnih ravneh (več županij); odpravljanju horizontalne in vertikalne poklicne segregacije ter zmanjševanju in odpravi razlik v plačah med ženskami in moškimi; nujnih in konkretnih ukrepih za reševanje stereotipnega odnosa do romskih žensk in deklic;  zbiranju in javni dostopnosti do statističnih podatkov v zvezi z izobraževanjem, zdravjem, zaposlovanjem in socialnim, družbenim, ekonomskim in političnim položajem romskih žensk in deklic;  vprašanju položaja kmečkih žensk ter drugih vprašanjih.

Varuh tudi poziva vlado in državni zbor, da pospešijo ratifikacijo mednarodnih pogodb, ki zavezujejo države k sprejetju sistemskih ukrepov na področjih, ki posebej zadevajo tudi ženske, zlasti Mednarodno konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov ter Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.