Natisni vsebino

Varuhinja delovno z ministrom za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport

16.01.2019 16:48
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s sodelavci v sredo, 16. 1. 2019, sestala z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom in njegovimi sodelavkami. Govorili so o neuresničenih priporočilih Državnega zbora RS iz Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017 na področju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Obravnavali so tudi nekatere konkretne teme, kot so financiranje javnih in zasebnih šol, zaposlovanje v šolstvu za določen in skrajšani delovni čas, zasebno varstvo otrok, zaščiti pravic otrok s posebnimi potrebami,  zakonski ureditvi stavke ter ministra s sodelavci seznanili z ugotovitvami DPM-ja na področju vzgojnih zavodov in mladinskih domovih.

Namestnik varuhinje Tone Dolčič je med neuresničenimi priporočili izpostavil vprašanje financiranja javno veljavnih osnovnošolskih programov. Rešiti je je treba konsistentno in skladno z odločbo ustavnega sodišča U-I-269/2012, zahteva Varuh. Minister je pojasnil, da bo do uresničitve odločitve ustavnega sodišča vsekakor prišlo, na kakšen način, pa se bodo v kratkem odločili v okviru koalicije.

Neuresničeno je še priporočilo o vprašanju nadzora pri vnosu nevarnih predmetov v šolo. Varuh je predlagal, da se v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) to uredi tako, da lahko šola nadzor uredi sama s hišnimi pravili ali hišnim redom. Minister je poudaril, da so vprašanja varnosti v šolah legitimna, zato bodo o možni rešitvi razmišljali tudi pri spremembi ZOFVI.  

Namestnik Dolčič je kot neuresničeno izpostavil še vprašanje nadomestil za spremljevalce za otroke s posebnimi potrebami. Pobude varuhu izpostavljajo, da MIZŠ arbitrarno določa, koliko bo morala spremljevalca plačati občina, ki je z zakonom določena kot plačnica teh storitev. Varuh je predlagal, da MIZŠ naredi analizo, ali so očitki sploh utemeljeni. Minister je povedal, da je sprememba zakona načrtovana, v. d. generalne direktorice Direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo dr. Jolanda Lazar pa je očitke pa zavrnila kot neutemeljene.

Neuresničeno je še tudi Varuhovo priporočilo, po katerem naj bi Ministrstvo za kulturo (MK) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skupaj oblikovala smernice za uvrščanje literarnih del v otroško in mladinsko literaturo, ki bodo zagotovile, da bo njeno branje otrokom omogočilo primeren razvoj in oblikovanje odnosa do sebe in drugih, brez spodbujanja h katerikoli obliki psihičnega ali fizičnega nasilja. Varuh sicer meni, da vsebina knjige sama po sebi ne more posegati v otrokove pravice zgolj s tem, ker je po splošnih merilih družbe neprimerna otrokom, ker še niso sposobni razmeti njenega sporočila v celoti. Vendar pa v otrokove pravice posegajo tisti, ki neprimerne vsebine širijo med otroki ali jim to celo priporočajo. Tudi če te vsebine ne izpolnjujejo kriterijev, da bi jih opredelili kot pornografsko vsebino in posledično kot kaznivo ravnanje, pa mora biti ravnanje vseh v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in zagotavljati otrokom največjo korist. Minister je varuhinjo in njene sodelavce seznanil, da bo primer preučil se do njega opredelil.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je predstavila ugotovitve v pobudi na lastno iniciativo Varuha, v kateri je ta ugotovil, da se v šolah povečuje zaposlovanju za določen in skrajšan delovni čas. Varuh je primer vzel pod drobnogled iz vidika preprečevanja prekarnih zaposlitev na tem področju. Varuh razume, da je zaposlovanje na področju izobraževanja lahko sezonsko pogojeno, vendar ne podpira takšnega zaposlovanja, če ne zasleduje ciljev iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), je poudarila namestnica. Minister Pikalo je povedal, da gre nemalokrat za nadomeščanja. O tem vprašanju bo sklical medresorski sestanek in ga preučil.

Varuh ocenjuje, da bi bilo treba posodobiti Zakon o stavki, ki je bil sprejet leta 1990, predvsem pa prilagoditi posameznim področjem, kjer se izvaja javna služba. Ne gre za omejevanje pravice do stavke, pač pa za njeno ureditev v razmerju do pravice otrok do izobraževanja. Minister se s pobudo Varuha strinja in bodo priporočilo upoštevali.

Svetovalka Varuha Lili Jazbec je ministru, tudi s fotografijami, predstavila stanje v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih in ugotovitve, ki jih je zaznal DPM ob nadzornih obiskih. Delovni pogoji niso ustrezni, standardi in normativi o iz leta 1975. Minister je povedal, da bo po spremembi Zakona o vzgojnih zavodih sledila prenova normativov glede dela v zavodih. Nato bodo sledili normativi glede tehničnih in prostorskih standardov. Obstajal naj bi tudi pilotni projekt, katerega ugotovitvam bodo sledili.

Pri zamenjavi kontaminirane zemljine v vrtcih, na kar Varuh opozarja že dalj časa, bo za oblikovanje ustreznih predpisov treba sodelovati z Ministrstvom za okolje, ki bo opredelilo okoljske kriterije, ki jih bodo vneseni v ustrezne pravilnike. Nadalje bodo ukrepi terjali finančna sredstva, saj občine tega bremena analiz in sanacij ne bi prenesle, ocenjuje minister. Preverili bodo tudi izsledke delovne skupine, ki naj bi se s tem že ukvarjala, in trenutno število takšnih igrišč.

Minister je varuhinjo seznanil z ukrepi v primeru zasebnega varstva otrok. Pripravljene bodo spremembe Zakona o vrtcih, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM ) so podali pobudo za preučitev dopolnilnega dela. Takšni primeri se ne smejo več ponoviti, sta se strinjala. Na področju zlorab otrok na spletu načrtuje ministrstvo skupaj z vsemi akterji, ki se s problematiko ukvarjajo, obsežno promocijsko kampanjo z namenom ozaveščanja o pasteh.

Govorili so tudi o navodilih za financiranje dejavnosti javne službe v šolskem letu 2018/19, konfesionalni dejavnosti v šolah, kar MIZŠ obravnava. Dobre prakse prevozov študentov invalidov bodo iz osnovnošolske in srednješolske prenesli tudi na visokošolsko raven, je zagotovil minister. Varuhinja s sodelavci je priporočila, naj se v Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu celoviteje uredi pravice študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom (dvojni status).  

Varuhinja je ministra še opozorila, da ni zakonskih možnosti za povračilo potnih stroškov za mladostnika, starejšega od 18 let, ki obiskuje posebni program VIZ. Zato je Varuh priporočil, da se ta zagata reši s spremembo 56. člena ZOsn, do takrat pa naj ga rešujejo občine s sprejemom občinskega pravilnika. Minister bo priporočilo uresničil.

Poleg varuhinje so na srečanju sodelovali še njeni namestniki Tone Dolčič, dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalke ter svetovalci Varuha Lilijana Jazbec, Ana Polutnik, Neva Šturm, Živa Cotič Zidar, za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič in vodja pisarne namestnikov Slađana Sorak.

Ministra so spremljali, v. d. generalne direktorice Direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo dr. Jolanda Lazar, v. d. generalne direktorice Direktorata za šport mag. Poljanka Pavletič Samardžija, v, vodja Sektorja za visoko šolstvo dr. Erika Rustja, Maja Mihelič Debeljak iz Urada za razvoj in kakovost izobraževanja in vodja Službe za odnose z javnostmi Tina Hrastnik.
 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.