Natisni vsebino

Varuhinja delovno z ministrom za infrastrukturo

11.11.2014 16:19
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in , svetovalki pri Varuhu Jožica Matjašič in Liana Kalčina so v torek, 11. 11. 2014 na delovno srečanje sprejele ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča s sodelavci.

Govorili so o izvajanju določil petega odstavka 29. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV), uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, problematiki priklopa objektov na električno omrežje, problematiki  neizplačevanja odškodnin s strani Direkcije RS za ceste, nadzorni funkcija ministrstva v primerih kategoriziranih cest na zasebnih zemljiščih in v primeru Odloka o cestno prometni ureditvi ter Sklepa o določitvi tarif za parkirnine v občini Piran.

Zvočni posnetek izjave po srečanju (MP3)


Varuh ocenjuje, da ZMV omejuje možnost invalidnih oseb, da bi lahko tako kot ostali državljani, normalno opravljali vsakodnevne obveznosti, ki so dandanes neločljivo povezane z uporabo prevoznega sredstva. Določilo namreč pravi, da se mora za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to vrsto vozila, določiti lastnik vozila uporabnika vozila. V tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika, v prometno dovoljenje pa se poleg lastnika vpiše tudi uporabnik vozila. Varuh ocenjuje, da določilo zelo prizadene invalidne osebe, saj težko pridobijo voznika, ki bi s tem, ko posamezniku pomaga, prevzel še dodatne obveznosti.

Varuh je že leta 2011 takratno ministrstvo za promet tudi pozval, da razmisli o spremembi omenjene določbe oziroma poišče možnosti za drugačno ureditev položaja invalidnih oseb, ki imajo popolnoma drugačno življenjsko situacijo kot mladoletniki ali obnemogle starejše osebe, zaradi katerih je bilo konkretno določilo sprejeto. Pri izvajanju ZMV so bile zaznane težave pri invalidih, ki nimajo stalnih voznikov in v praksi ne morejo določiti uporabnika. Minister Gašperšič je pobudo varuhinje sprejel in obljubil, da bodo pri spremembi zakonodaje invalide iz določil izvzeli. Varuhinja je obljubo ministra pozdravila.

Glede uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju je Varuh prejel kar nekaj pobud, zaradi razsežnosti problematike pa je odprl tudi pobudo na lastno iniciativo. Varuhinja se je na to temo med drugim 30. 10. 2014 srečala tudi s predstavniki civilne družbe. Varuh ocenjuje, da bi morala biti javnost vključena v postopke v že najzgodnejši fazi izvajanja projekta in da bi morala biti komunikacija z morebiti prizadetimi ustreznejša. Vključitev javnosti namreč določa Aarhuška konvencija.

Minister se je strinjal z varuhinjo, da je bila kompleksnost projekta podcenjena in zato komunikacija neustrezna, zato bodo skušali sedaj ustrezno reševati vsak primer posebej. Želijo vključiti pripombe civilne družbe in upa, da bodo našli ustrezne rešitve.

V zvezi s problematiko priklopa nelegalnih objektov na električno omrežje je minister varuhinji pojasnil, da rešitve za to še iščejo, saj je problem kompleksen in povezan tudi s problematiko črnih gradenj. Sprejel pa je pobudo varuhinje, da bi se našla prožnejša rešitev za primere odklopa (in priklopa) zaradi socialne ogroženosti, morda v povezavi s centri za socialno delo, in se tako socialno ogroženim zmanjšajo stiska in stroški.

Varuh prejme tudi precej pobud, v katerih se pritožujejo, ker jim Direkcija RS za ceste še ni izplačala odškodnin za prestano gorje med gradnjo avtocest. Minister je pojasnil, da je osnovni problem, kako zagotoviti zadostna finančna sredstva. V rebalansu proračuna za leto 2014 so uspeli zagotoviti sredstva za gospodarsko javno službo, sredstva za poplačilo odškodnin pa bodo skušali zagotoviti v rebalansu prihodnje leto.

Največ pozornosti so posvetili problematiki kategorizacije cest, na katero Varuh vseskozi opozarja, saj je prejel precej pobud. Varuhinja je povedala, da iz dela na terenu ugotavlja, da nekateri župani odkup cest dobro načrtujejo, da pa so tudi občine, kjer župani dopuščajo neustavnost, saj je ustavno sodišče odločilo v prid lastnini. Varuh ocenjuje, da bi moralo ministrstvo odigrati aktivnejšo nadzorstveno vlogo nad ukrepi občin in izdelati strategijo reševanja problematike na državni ravni. Minister je pojasnil, da imajo na DC pripravljen načrt, katerega izvajanje pa je bilo zaustavljeno zaradi pomanjkanja sredstev. Ministrstvo ima do občin omejene možnosti, lahko vplivajo na ureditev primerov v še odprtih zadevah doseljevanja soglasij za gradnjo cest, na zatečeno stanje iz obdobja družbene lastnine pa bi lahko posamezne primere reševali preko ustavnega sodišča. Minister bo občine pisno pozval, da aktivno pristopijo k ureditvi problematike in razrešijo primere neustavnosti. Preučili bodo tudi možnost za vzpostavitev kontrolnih mehanizmov.

V primeru Odloka o cestno prometni ureditvi v občini Piran in Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12.4.2012 je ministrstvo Varuha 24. 10. 2014 obvestilo, da je občini naložilo uskladitev odloka in sklepa z veljavno zakonodajo in da mora o tem obvestiti ministrstvo. Ukrepanje občine pričakujejo v 30 dneh.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.