Natisni vsebino

Varuh v zvezi z ZUJF-om obvestil številne pobudnike, pisal tudi ministrstvu in ZPIZ-u

28.03.2013 11:49
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Izjave za javnost


Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) spremlja problematiko uresničevanja zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) že od njegove uveljavitve, v tem času pa smo prejeli več kot 260 različnih pobud, pritožb in ugovorov, zlasti zaradi določb 143. člena. Varuh je zato sredi julija 2012 vložil zahtevo za oceno njegove ustavnosti in Ustavno sodišče RS je z odločbo številka U-I-186/12-34 z dne 14. marca 2013 pritrdilo argumentom Varuha in ugotovilo, da so drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena ZUJF v nasprotju z Ustavo RS, zato jih je razveljavilo. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je naložilo, naj vsem prizadetim uživalcem pokojnin brez odlašanja izda nove odločbe.

V zvezi z odpravo neustavnosti ZUJF-a je Varuh v torek, 26. 3. 2103, pisal Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Zakonska ureditev (43. in 44. člen Zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07) ne omogoča izplačila razlike pokojnine vsem prizadetim, temveč le tistim upravičencem, ki imajo še odprte pravne postopke. Posameznikom, ki se zoper odločbo ZPIZ niso pritožili ali zoper njegovo drugostopenjsko odločbo niso vložili tožbe, ZPIZ ne bo izplačal razlike za nazaj, saj nima zakonske podlage za spremembo (že) pravnomočnih odločitev. Menimo, da je takšna ureditev nepravična in diskriminatorna, saj ustvarja nove krivice. Zato smo ministrstvu predlagali, naj čim prej pripravi strokovne podlage, ki bodo omogočile uveljavitev ustrezne zakonske podlage za odpravo vseh neustavnih posledic ZUJF, ki z odločbo ustavnega sodišča niso v celoti odpravljene.

Varuh pričakuje, da bo ministrstvo sprejelo takšne ukrepe, da posamezniki, ki so zaupali v pravilnost odločitve vlade in zakonodajalca, ne bodo prizadeti v primerjavi s tistimi, ki so svoje pravice zavarovali v pravnih postopkih. Poudarjamo še, da je velika večina prizadetih že v letih, ko se zaradi pomanjkljivega pravnega znanja, pa tudi bojazni pred stroški, le stežka odloči, da bi svoje pravice uveljavljali v pravnih postopkih. Prejemniki pokojnin zato upravičeno pričakujejo, da bo država na enak način, kot je sprejela neustaven predpis, odpravila tudi vse njegove posledice.

Po zagotovilih ZPIZ bodo nove odločbe upravičencem izdane v mesecu aprilu, neizplačano razliko pokojnin pa naj bi upravičenci prejeli do konca meseca junija, pri čemer še ni odločeno, kako bo razlika izplačana (v več obrokih in z obrestmi ali brez njih).

Zato Varuh v pismu ministrstvu ocenjuje, da bi javno objavljena informacija ministrstva, kako namerava razrešiti omenjeni problem vsem prizadetim, bistveno umirila nezadovoljstvo dela upokojencev, ki bodo težko razumeli, da jim zahteve pravne države (spoštovanje zakonske ureditve) pravzaprav onemogočajo uresničenje zahtev te iste pravne države (spoštovanje načela enakosti). Nedvoumno napovedan način odprave neustavnih posledic ZUJF pa bi olajšal delo tudi vsem državnim organom, ki se na različne načine vključujejo v razreševanje te problematike. Pri tem ne smemo zanemariti tudi stroškov, ki nastajajo posameznikom v pravnih postopkih, prav tako pa tudi pristojnim organom, ki morajo o vsakem zahtevku odločiti v zakonsko določenem postopku.

ZPIZ-u pa je Varuh predlagal, da v izogib nesporazumom in vprašanjem posameznikov, ki iščejo informacije tudi pri Varuhu, na svojih spletnih straneh objavijo vse informacije, ki bodo upravičencem v pomoč pri morebitnih nadaljnjih postopkih.

Tudi pri Varuhu smo na spletni strani www.varuh-rs.si odprli posebno rubriko ZUJF, kjer bodo objavljene vse informacije v zvezi z našim delom na tem področju.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.