Natisni vsebino

Pojasnilo Varuha glede njegovih priporočil v zvezi z ZKPZ Koper in problematike pravosodnih policistov

10.01.2019 11:48
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Pravosodni policisti ZPKZ Koper so v odprtem pismu 7. 1. 2019 med drugim zapisali, da je direktor Dušan Valentinčič ukazal odstraniti dodatne kovinske mreže češ, da »mu je varuh človekovih pravic tako svetoval«. Ni nam znana osnova za to trditev. Ker je lahko tudi zavajajoča, želimo svoja stališča glede izpostavljene problematike dodatno pojasniti.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) poudarja, da je odločitev o dodatnem zavarovanju bivalnih sob zaprtih oseb predvsem ukrep v pristojnosti zavoda za prestajanja kazni zapora (ZPKZ). Vendar pa namestitev dodatnih kovinskih mrež na okna bivalnih prostorov zaprtih oseb ni ukrep, ki bi ga Varuh spodbujal. Gre za omejevalen ukrep, ki je utemeljen le, če je nujen za dosego zakonitega cilja. Zaradi kovinskih mrež je dostop svetlobe v bivalni prostor lahko namreč slabši, omejeno pa je tudi prezračevanje v primerjavi z oknom brez (dodatne) kovinske mreže, kar poleti v sobi povzroča še večjo vročino. Zlasti v manjših bivalnih sobah kovinska mreža lahko povečuje tudi občutek utesnjenosti. Zato je prav, da se dodatne mreže na okna bivalnih prostorov zaprtih oseb namestijo in uporabljajo samo takrat, kadar so v konkretnem primeru (ob upoštevanju vseh okoliščin na strani same zaprte osebe in/ali lokacije sobe), kot ukrep ultima ratio, nujno potrebne za dodatno zavarovanje oziroma zaradi razlogov reda in discipline v zavodu.

Tako smo ob težavah s prezračevalnim sistemom v ZPKZ Koper v letu 2006 v dopisu takratnemu diretorju Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij predlagali, da uprava ZPKZ Koper čez čas ponovno pretehta sorazmernost ukrepa ter uporabi kovinsko mrežo na oknih le v tistih prostorih, kjer okoliščine (na strani same zaprte osebe in/ali lokacija sobe) to poudarjeno narekujejo zaradi razlogov varnosti, reda in discipline v zavodu.

Tudi sicer je biti vsako priporočilo oziroma predlog Varuha predmet kritične presoje vodstva ZPKZ oziroma Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Zato ne vidimo nobene utemeljene podlage za poudarjanje, da je varuh svetoval odstranitev mrež, in s tem možno nakazovanje, da bi to lahko dodatno prispevalo k pobegu dveh pripornikov.

Varuh že od leta 2011 pri svojem delovanju opozarja na težave, s katerimi se pri opravljanju svojega dela soočajo pravosodni policisti. Večkrat smo v svojih letnih poročilih pisali o kadrovskem primanjkljaju pravosodnih ministrov in terjali, da se težave čim prej odpravijo ter realizirajo dodatne zaposlitve. Varuh poudarja, da je stanje v zaporih in raven varnosti v njih odvisna tudi od organizacijske klime ter učinkovitosti zaposlenih, zato je izrednega pomena zagotavljati ustrezno varstvo pravic delavcev in skrbeti za spodbudne delovne pogoje.

Zaradi nevzdržnih razmer v zaporih in zaradi kadrovske podhranjenosti pravosodnih policistov smo se dne 13. 9. 2018 v prostorih Varuha sestali s predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS). Na srečanju smo obravnavali kadrovsko problematiko in težave, do katerih prihaja zaradi nezadostnega števila pravosodnih policistov in njihove neustrezne opremljenosti. Čeprav pri Varuhu ugotavljamo, da je zaznati napredek pri zagotavljanju primernejše delovne opreme in oblačil, pritrjujemo ugotovitvam SDOS, da je izrazita kadrovska podhranjenost še vedno močno prisotna. Strinjali smo se, da pomanjkanje pravosodnih policistov slej kot prej privede do preobremenjenosti osebja, ki se kaže v fizični izgorelosti, pogostih bolniških odsotnostih in posledičnem poslabšanju kvalitete družinskega življenja delavca. SDOS je ravno tako opozoril na nepravilnosti, do katerih prihaja pri opravljanju in plačilu nadur pravosodnih policistov ter zagotavljanju primernih delovnih pogojev, vendar so bili do sedaj s strani pristojnih organov deležni zgolj obljub, a brez dejanskih rezultatov. Pomembnost ustreznega varstva pravic pravosodnih policistov in zagotovitev ustreznih delovnih pogojev smo obravnavali tudi na sestanku z ministrico za pravosodje Andrejo Katič, v zvezi s tem imamo še odprto pobudo.

Na tem mestu pa ne želimo polemizirati s stališči, da se zaprtim osebam v ZPKZ Koper nudi »nadstandard« in druge ugodnosti, saj bi kaj več o tem morale povedati tudi zaprte osebe same. Seveda pričakujemo, da se bodo pristojni odzvali na očitane nepravilnosti v pismu pravosodnih policistov in sprejeli vse potrebne ukrepe.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.