Natisni vsebino

Delo Varuha človekovih pravic RS v zvezi z ZUJF se nadaljuje

25.07.2012 13:18
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel že več kot 170 pobud, ki se nanašajo na določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF). Vse ugovore, pritožbe in pripombe smo preučili ter na vsa pisma, prejeta do vključno 23. julija, tudi že odgovorili. 

Varuh se je v postopku obravnave navedene problematike že 6. julija 2012 sestal z vodstvom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ), ki je s skladu s svojimi nalogami zadolžen tudi za izvajanje prej omenjenega zakona. Želeli smo predvsem ugotoviti, kako bo ZPIZ uresničil določbe ZUJF, ki zahtevajo zmanjšanje pokojnin določenim kategorijam zavarovancev. Po oceni Varuha je ZUJF posegel v pravico posameznikov do pokojnine, o čemer pa pristojni organ (ZPIZ) ni izdal odločb, pač pa je prizadetim posameznikom poslal le obvestilo, ki ima podobno vsebino, kot bi jo sicer morala imeti tovrstna odločba. Po stališču ZPIZ je ZUJF namreč določil le (negativno) uskladitev in ne zmanjšanja pokojnin, o uskladitvah pa tudi v preteklosti nikoli niso bile izdane posebne odločbe, temveč zgolj obvestila.  Varuh ni soglašal  s tem stališčem ZPIZ, na njegovo spornost pa so opozarjali tudi pravni strokovnjaki. Ker zoper obvestilo o zmanjšanju pokojnine ni bilo predvideno nobeno pravno sredstvo (ugovor, pritožba), so se v javnosti pojavila različna tolmačenja nadaljnjih postopkov, ki so med upokojenci povzročala dodatno zmedo in nezadovoljstvo.

Nekatera odprta vprašanja glede načina obravnave že prejetih ugovorov in pritožb je vsebinsko razrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je odločilo, da mora ZPIZ vsem prizadetim izdati upravno odločbo (besedilo sklepa v zadevah številka U-I-162-5 in Up-626/12-5 lahko najdete tudi na spletni strani ustavnega sodišča www. us-rs.si).

Na novinarski konferenci dne 20. julija 2012 je vodstvo ZPIZ zagotovilo, da bo vsem prizadetim izdalo ustrezne odločbe najpozneje do sredine meseca septembra. Zoper te odločbe bo v skladu z zakonom mogoča pritožba v roku 15 dni od vročitve (odločbo boste prejeli s priporočeno pošiljko). Še bolj pomemben pa je podatek, da bo ZPIZ vse do takrat prispele ugovore in pripombe štel za pritožbo zoper odločbo in jih temu primerno tudi obravnaval. Zato smo pobudnikom svetovali, naj prejeto odločbo skrbno preberejo in se na tej podlagi odločijo glede morebitnih nadaljnjih pravnih postopkov.

Pobudnike smo tudi seznanili, da je Varuh 19. julija 2012 zahteval oceno ustavnosti 143. člena  ZUJF pred Ustavnim sodiščem RS, kakor tudi z osnovnimi razlogi za takšno oceno.

Pri tem smo posebej poudarili Varuhovo ugotovitev, da gre za poseg, ki se sicer sklicuje na legitimen cilj varčevanja države v pogojih ekonomske krize, vendar je bil uveljavljen tako, da je boleče, diskriminatorno in nesorazmerno posegel v človekovo dostojanstvo prizadetih, jim naložil nesorazmerno breme pri reševanju ekonomske krize, resno poslabšal njihov ekonomski položaj in krši vrsto človekovih pravic, določenih v ustavi, temeljni ustavni listini, v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo  Republiko Slovenijo, ter posega v načela pravne in socialne države.

Ker je mnogo pobudnikov želelo, da bi jih Varuh zastopal pri uveljavljanju njihovih pravic v pravnih postopkih, smo jim pojasnili, da Varuh ne more zastopati posameznikov oziroma njihovih zahtevkov, zato si prizadeva odprta vprašanja razrešiti na način, ki velja za vse, ki so v enakem položaju. S tem namenom je Varuh predlagal razveljavitev spornih določb zakona, prav tako pa je predlagal tudi začasno zadržanje izvrševanja spornih določb ter prednostno obravnavo zahteve. Zahteva za oceno ustavnosti je napisana na 36 straneh, zato smo pobudnikom poslali le sporočilo, kje je objavljena.

Pričakujemo, da bo ustavno sodišče čim prej odločilo o zahtevi varuha, od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa pričakujemo, da bo opravilo temeljito analizo spornih določb ZUJF in pripravilo potrebne spremembe zakona.

Sorodne novice:

13.07.2012 - Varuh bo vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

19.07.2012 - Varuhinja vložila na ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) - PREDSTAVITEV NA NOVINARSKI KONFERENCI


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.