Natisni vsebino

Ponovno brez odgovora na peticijo

15.02.2018 10:55
Kategorija: Ustavne pravice


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval, da ni prej odgovora na peticijo, ki jo je naslovil na Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ).

Po opravljenih poizvedbah je Varuh ugotovil, da je pobudnik vsebinski odgovor pristojnega ministrstva na svojo peticijo prejel šele po skoraj pol leta od vložitve. Za odziv MIZŠ je bilo potrebno večkratno posredovanje tako samega vlagatelja, kot tudi Vlade, Varuha in celo upravne inšpektorice. Po ugotovitvah Varuha vsebina odgovora, ki ga je vlagatelj (tudi s pomočjo našega posredovanja) končno vendarle prejel, niti deloma ni opravičevala njegove tako dolgotrajne priprave. Varuh je zato ugotovil, da je ravnanje MIZŠ pomenilo kršitev pobudnikove pravice do peticije.

V obravnavanem primeru pa je bil Varuh kritičen tudi do ravnanja Vlade. Ta je sicer ravnala v skladu s svojo zavezo, ki smo jo podrobneje predstavili na strani 39 letnega poročil Varuha za leto 2015, in sicer, je dopis, s katerim je reševanje peticije odstopila MIZŠ in Ministrstvu za kulturo, v vednost posredovala tudi pobudniku in navedla pri tem rok, v katerem pričakuje odziv ministrstev. Opisano ravnanje Vlade pa se je izkazalo za pomanjkljivo, saj v nadaljevanju ni spremljala, ali sta pristojni ministrstvi dodeljeno nalogo tudi izpolnili. Varuh ne najde prepričljivih razlogov za morebitno stališče, da Vlada že (le) s tem, ko dopis posreduje v reševanje pristojnemu ministrstvu in to sporoči pošiljatelju, izpolni svojo dolžnost iz 45. člena Ustave Republike Slovenije (URS), da se kot naslovnik peticije do nje vsebinsko opredeli.

Varuh uporabljajoč teleološko metodo razlage vidi smisel določbe prvega odstavka 7. a člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Poslovnik), ki med drugim določa, da mora pristojno ministrstvo odgovor nepooblaščenemu predlagatelju posredovati v vednost tudi generalnemu sekretarju, v tem, da generalni sekretar spremlja in nadzira potek odgovarjanja na peticije oziroma dopise pobudnikov. Ob morebitni drugačni razlagi navedene norme se zastavlja vprašanje o njeni smiselnosti. Sicer pa je stališče Varuha tudi, da dolžnost Vlade, da spremlja potek odgovarjanja na peticije oziroma dopise pobudnikov, izhaja tudi iz načel dobrega upravljanja (podlago za to pa ji daje, kot že omenjeno, tudi določba prvega odstavka 7. a člena Poslovnika).

Na podlagi navedenega je Varuh menil, da bi Vlada morala v konkretnem primeru sama ugotoviti, da se ministrstvi nista odzvali na njen dopis v skladu z navodili, da to predstavlja kršitev 7. a člena Poslovnika, oziroma načel dobrega upravljanja, posledično pa tudi pravice do peticije iz 45. člena URS, ter navedenima ministrstvoma predlagati ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti.
Varuh je Vladi zato predlagal sprejem načelne zaveze, da bo v prihodnje spremljala izpolnjevanje nalog ministrstev, posredovanih na podlagi 7.a člena Poslovnika.

Poleg tega smo Vlado opozorili še na zaskrbljujoče ravnanje MIZŠ in njihovo slabo odzivnost na pisanja, na katera se sicer nedvomno mora odz(i)vati. Tovrstno slabo odzivnost zaznavamo v primeru dopisov posameznikov, v obravnavanem primeru celo tudi na dopise Vlade, tudi Varuh pa se sooča z obsežno kronologijo poizvedb, glede katerih smo imeli v preteklem letu precejšnje težave pri pridobivanju odgovorov MIZŠ. Varuh je zato predlagal Vladi, da sprejme nadaljnje ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kot na primer morebitno opravičilo pobudniku za tako dolgotrajno obravnavo vložene peticije ali posredovanje Vlade pri MIZŠ s predlogi ukrepov za preprečitev istovrstnih nepravilnosti.

Vsebinskega odgovora Vlade tudi po pisni urgenci nismo prejeli. Iz odziva Vlade na urgenco Varuha je bilo razbrati le, da se je Vlada za odgovore na kritiko in predlog Varuha ponovno obrnila na MIZŠ, ki pa se na njene pozive, označene celo z »nujno«, tudi v tem primeru ni odzivalo. Kljub temu Varuh meni, da neodzivnost MIZŠ ne more biti opravičilo, da se Vlada ni odzvala na kritiko in predloge Varuha, ki so se nanašali na prav njeno poslovanje. 1.0-2/2017


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt