Natisni vsebino

Ime je pomemben del otrokove identitete

15.03.2017 10:51
Kategorija: Aktualni primeri, Pravice otrok - Ostalo


Prejeli smo pobudo matere, ki je opozorila, da so njenemu štiriletnemu otroku, ki je trenutno v rejništvu, rejniki samovoljno spremenili ime. 

Pridobili smo pojasnila pristojnih centrov za socialno delo, iz katerih je razvidno, da je res prišlo do dejanskega (ne pravno formalnega) preimenovanja otroka, pri čemer naj bi bilo novo otrokovo ime zgolj vzdevek. Preimenovanje je bilo pravilno prepoznano kot nedopustno. Na timu, ki je obravnaval problematiko, je bil sprejet dogovor, da morata rejnika zagotoviti spremembo uporabe imena do vključitve otroka v osnovno šolo. Tim je namreč ocenil, da se otroka zaradi njegovega zdravega psihofizičnega razvoja ne more preimenovati takoj.

Center za socialno delo smo zaprosili za podrobnejšo utemeljitev uporabe prehodnega obdobja nekaj let za privajanje na otrokovo izvirno ime. Zanimalo nas je, kako je upoštevano, da naj bi začetek uporabe novega imena padel naravnost v sredino obdobja, ki naj bi bilo po presoji stroke neprimerno za spreminjanje otrokovega osebnega imena. To namreč izhaja tudi iz obrazložitve predloga dopolnitve zakona o osebnem imenu (EPA 2004-1711-0017, z dne 20. 10. 2005), ki pri štirinajstem členu med drugim pojasnjuje, da »stroka namreč ugotavlja, da se otrok z imenom identificira bolj in veliko prej kot s priimkom iz česar izhaja, da sprememba imena ni problematična v najzgodnejši dobi, kasneje pa na otroka, ki se vživlja v novo okolje lahko vpliva negativno. Zato je pri npr. posvojencu predlagana omejitev pri določitvi novega imena med četrtim in devetim letom, ko otrok lahko sam poda soglasje k spremembi. Primerov posvojitve starejših otrok sicer ni veliko, vendar pa je ne glede na število primerov omejitev potrebna, saj izhaja iz pravice otroka do imena in nanj vezane osebne identitete, ki je zelo zgodaj usidrana v imenu."

Navedena določba zakona se sicer nanaša na preimenovanje otroka, ki je posvojen, zato seveda v konkretnem primeru ni neposredno zavezujoča, kar pa po našem mnenju ne zmanjšuje potrebe po upoštevanju vsebine tudi v konkretnem primeru. Glede na to, da je otrok ravno prekoračil četrto leto starosti, se namreč sprašujemo, če ni zdaj še ravno zadnji možni čas, da se poskrbi za odpravo posledic posega v otrokove pravice.

Center za socialno delo je vztrajal, da je mehak prehod na otrokovo pravo ime nujen zaradi psiholoških vplivov uporabe vzdevka. Center za socialno delo preverja spoštovanje dogovora in se je zavezal, da bo tudi v prihodnje natančno spremljal proces privajanja otroka na svoje izvirno ime. Spremljanje naj bi se izvajalo v obliki obiskov v družini ter pogovorov z otrokom in vrtcem. Možnost spremljanja procesa imajo tudi starši, ki imajo z otrokom redne stike.

Menimo, da je prišlo do posega v pravice otroka s tem, ko se mu je v nasprotju z veljavnimi predpisi in z otrokovo največjo koristjo poseglo v osebno identiteto s spremembo osebnega imena. Poseg v otrokove pravice bo trajal do trenutka, ko bo jasno vzpostavljena otrokova identiteta z rojstnim imenom. Center za socialno delo je dolžan poskrbeti, da do takšnih posegov v otrokove pravice ne prihaja in, da se odpravijo posledice tovrstnih posegov v pravice, če do njih vseeno pride.

Varuh ne razpolaga s strokovnimi znanji, ki bi nudila podlago za presojo tega ali dejansko ni možen takojšen začetek uporabe otrokovega pravega imena in zato se bo preimenovanje izvajalo postopoma, kar naj bi bilo po strokovni presoji najboljše za otrokovo korist. Pričakujemo pa, da bo predvsem center za socialno delo dejansko aktivno spremljal proces privajanja na otrokovo pravo ime in ustrezno reagiral, če bi v procesu prihajalo do zastojev. Z vsebino svojega mnenja smo seznanili tudi Socialno inšpekcijo, ki je pristojna za presojo strokovnosti ukrepanja in bo lahko v okviru svojih pristojnosti podala morebitna dodatna priporočila za možne izboljšave pri obravnavi konkretnega ali podobnih primerov. 11.3-56/2016

 

DOPOLNITEV Z DNE 31.1.2018:

Pridobili smo tudi mnenje Socialne zbornice Slovenije, na podlagi katerega je bil v postopek pri centru za socialno delo vključen še neodvisni strokovnjak, ki je oblikoval priporočila za prehod otroka na uporabo pravega imena. Po zadnjih podatkih, ki smo jih prejeli, je pri otroku že prepoznan napredek in se že enako odziva na obe imeni.

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt