Natisni vsebino

Razumljivost referendumskih vprašanj

14.11.2011 15:24
Kategorija: Aktualni primeri, Ustavne pravice


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo volivca, ki je opozoril na slabo razumljivost referendumskega vprašanja o besedilu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), kot je bilo predstavljeno v brošuri, ki so jo prejela vsa slovenska gospodinjstva.

Pobudnik je trdil, da v brošuri objavljeno besedilo ZVDAGA-A ne omogoča volivcu, da bi se v celoti seznanil z vprašanjem, o katerem odloča. Kot primer takšne nejasnosti je pobudnik navedel besedilo z enajste strani brošure: »V dvajseti alineji se črta beseda »svojega«.«

Takšno besedilo je po mnenju pobudnika nerazumljivo in iztrgano iz konteksta, volivcem pa naj ne bi omogočalo sprejemanja samostojnih in na popolni informaciji temelječih odločitev. Pobudnik se je predhodno že obrnil na Državno volilno komisijo (DVK), ki je na podlagi 34. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi gospodinjstvom poslala brošuro z besedilom ZVDAGA-A, vendar z njihove strani ni prejel zadovoljivega odgovora.  

Varuh je ugotovil, da DVK nima manevrskega prostora glede načina objave zakona, o katerem se odloča na referendumu. Kljub temu pa smo ugotovili, da so pomisleki pobudnika v določeni meri utemeljeni. Pobuda bi bila lahko utemeljena z vidika načel demokratičnosti in pravne države ter z vidika možnosti za sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Vsak volivec ima namreč pravico soodločati na zakonodajnem referendumu, to pa v polnosti lahko izvede šele po tem, ko je seznanjen z vsebino izbire, o kateri odloča. Res je, da so vsa besedila zakonov javno in prosto dostopna in da bi se vsak posameznik lahko seznanil s celotno vsebino zakona, ki se spreminja. Vendar pa Varuh ocenjuje, da je primerjanje izvornega besedila zakona s spremembami zakona zamudno in preveč zahtevno za povprečnega volivca. Kot rešitev se ponuja možnost, da bi vsako gospodinjstvo prejelo brošuro, v kateri bi bil čistopis zakona z vidno vnesenimi predlaganimi spremembami zakonskega besedila. Varuh je v zvezi s tem zato na predsednika Državnega zbora RS naslovil poizvedbo.

Predsednik državnega zbora nam je odgovoril, da je bilo referendumsko vprašanje glede uveljavitve ZVDAGA-A oblikovano skladno z veljavno pravno ureditvijo, da pa pobuda izpostavlja »tehten vidik referendumske ureditve, ki mu je treba v bodoče posvetiti primerno pozornost.« Predsednik je poizvedbo Varuha posredoval vsem poslancem in poslankam državnega zbora ter matičnemu delovnemu telesu, t. j. Odboru za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje (1.0-3/2011).    

 

 

Primer je bil zaključen 6. 9. 2011.


Nazaj
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.