Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Prejete pobude po regijah

V tabeli 3.3.5. je podan prikaz prejetih pobud po regijah in upravnih enotah. Tako kot v letu 1995 smo tudi v letu 1996 pri razvrstitvi prejetih pobud po regijah in upravnih enotah upoštevali enako osnovo za geografsko razdelitev R Slovenije (Ivan Gams: »Geografske značilnosti Slovenije«, Ljubljana, 1992, Mladinska knjiga). Kot merilo za razvrstitev pobud po posameznih upravnih enotah smo upoš-tevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih bolnišnicah pa kraj njihovega začasnega prebivališča (kraj prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja).

Med pobudami, prejetimi v letu 1996, so v tem prikazu upoštevane samo pobude, prejete od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996 (brez pobud, prenešenih iz leta 1995 ter ponovno odprtih zadev v letu 1996). Med 2.513 pobudami, prejetimi v letu 1996, je bilo tudi 35 pobud, naslovljenih na varuha iz tujine ter 12 anonimnih vlog oziroma splošnih spisov. Splošni spisi se odprejo, kadar gre za obravnavanje širše problematike in ne samo za obravnavanje posameznega problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko začne na lastno pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več vsebinsko povezanih zadev, ki so pomembne za rešitev določenega širšega problema. 

Slika 3.3.6. prikazuje podatke o pripadu pobud, prejetih v letu 1996, po regijah in upravnih enotah.

Slika 3.3.6.

 

 

Tabela 3.3.5.