Natisni vsebino

Resolved complaints by department

Annual Report 1997 - Statistics

Resolved complaints by department

Table 4 contains a review of the classification of concluded cases by government department (the classification into departments is carried out taking into account the Law on the Government). The classification of individual complaints into the relevant department is carried out on the basis of the substance of the problem in respect of which the complainant turned to the ombudsman for help. The data on all concluded cases in 1997 is taken into account, including concluded transferred complaints and cases reopened in 1997.

From the table it is clear that the largest number of concluded cases in 1997, as in the previous years, related to the following government departments:

  • justice: 1,048 cases (31.4 per cent of all concluded cases);
  • labour, family and social affairs: 687 cases (20.6 per cent);
  • internal affairs: 399 cases (11.9 per cent).

A comparison of the share of concluded cases by department from 1995 to 1997 shows that the largest increases in share were in the following areas:

  • labour, family and social affairs (14.8 per cent in 1995, 16.3 per cent in 1996 and 20.6 per cent in 1997);
  • justice (25.3 per cent in 1995, 29.2 per cent in 1996 and 31.4 per cent in 1997).

A tendency towards a falling share of concluded cases over this period was noted in particular in the area of internal affairs (19.5 per cent in 1995, 17.2 per cent in 1996 and 11.9 per cent in 1997). 

Table 4: Resolved complaints by department (comparision 1997/1996)

Department 

Number of resolved complaints

Index (97/96)  

Share of complaints 1997 

1996

1997

Labour, the family and social affairs

536

687

128.2

20.6%

Economic relations and development

22

27

122.7

0.8%

Finance

79

95

120.3

2.8%

Economy

20

26

130.0

0.8%

Agriculture, forestry, food

40

37

92.5

1.1%

Culture

4

9

225.0

0.3%

Internal affairs

564

399

70.7

11.9%

Defence

70

32

45.7

1.0%

Environment

419

391

93.3

11.7%

Justice

957

1,048

109.5

31.4%

Transport and communications

27

15

55.6

0.4%

Education and sport

43

58

134.9

1.7%

Health

53

64

120.8

1.9%

Science and technology

0

2

/

0.1%

Foreign affairs

10

4

40.0

0.1%

Government services

14

9

64.3

0.3%

Local government

51

72

141.2

2.2%

Others

373

367

98.4

11.0%

TOTAL

3,282

3.342

101.8

100.0%

Letno poročilo 1997 - Statistika

Zaključene zadeve po resorjih

Tabela 3.3.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po resorjih (razdelitev po resorjih je opravljena ob upoštevanju zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v ustrezni resor se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha. Upoštevani so podatki o vseh zaključenih zadevah v letu 1997, vključno z zaključenimi prenešenimi pobudami in ponovno odprtimi zadevami v letu 1997.

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 1997, tako kot v predhodnih letih, nanašalo na naslednje resorje:

  • pravosodje: 1.048 zadev oziroma 31,4 odstotka
  • delo, družina in socialne zadeve: 687 zadev oziroma 20,6 odstotka ter
  • notranje zadeve: 399 zadev oziroma 11,9 odstotka vseh zaključenih zadev.

Primerjava med deleži zaključenih zadev po resorjih v letih 1995-1997 kaže, da je največje povečanje deležev s področij:

  • dela, družine in socialnih zadev (v 1995. letu 14,8 odstotka, v 1996. letu 16,3 odstotka in v 1997. letu 20,6 odstotka) ter
  • pravosodja (v 1995. letu 25,3 odstotka, v 1996. letu 29,2 odstotka in v 1997. letu 31,4 odstotka).

Tendenca upadanja deleža zaključenih zadev v navedenem obdobju se še posebej kaže na področju notranjih zadev (v 1995. letu 19,5 odstotka, v 1996. letu 17,2 odstotka in v 1997. letu 11,9 odstotka).

Grafični prikaz deležev zaključenih zadev po posameznih resorjih v letu 1997 je podan v sliki 3.3.7.

Tabela 3.3.8.

RESOR

ZAKLJUČENE ZADEVE

Indeks (97/96)

LETO 1995

LETO 1996

LETO 1997

Število 

Delež

Število

Delež

Število

Delež

1. Delo, družina in socialne zadeve

278

14,8%

536

16,3%

687

20,6%

128,2

2. Ekonomski odnosi in razvoj

6

0,3%

22

0,7%

27

0,8%

122,7

3. Finance

41

2,2%

79

2,4%

95

2,8%

120,3

4. Gospodarstvo

7

0,4%

20

0,6%

26

0,8%

130,0

5. Kmetijstvo, gozd. in prehrana

24

1,3%

40

1,2%

37

1,1%

92,5

6. Kultura

2

0,1%

4

0,1%

9

0,3%

225,0

7. Notranje zadeve

365

19,5%

564

17,2%

399

11,9%

70,7

8. Obramba

61

3,3%

70

2,1%

32

1,0%

45,7

9. Okolje in prostor

201

10,7%

419

12,8%

391

11,7%

93,3

10. Pravosodje

475

25,3%

957

29,2%

1.048

31,4%

109,5

11. Promet in zveze

21

1,1%

27

0,8%

15

0,4%

55,6

12. Šolstvo in šport

23

1,2%

43

1,3%

58

1,7%

134,9

13. Zdravstvo

37

2,0%

53

1,6%

64

1,9%

120,8

14. Znanost in tehnologija

0

0%

0

0%

2

0,1%

/

15. Zunanje zadeve

5

0,3%

10

0,3%

4

0,1%

40,0

16. Vladne službe

8

0,4%

14

0,4%

9

0,3%

64,3

17. Lokalna samouprava

53

2,8%

51

1,6%

72

2,2%

141,2

18. Ostalo

268

14,3%

373

11,4%

367

11,0%

98,4

SKUPAJ

1.875

100%

3.282

100%

3.342

100%

101,8


Slika 3.3.7.

V PRIPRAVI

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.